Drukuj

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż usług w zakresie remontu dróg, służących mieszkańcom Gminy jako dojazd do ich posesji, będących przedmiotem zawartej umowy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 137 z późn. zm.).

Pismem z dnia 7 maja 2004 r (doręczonym dnia 10 maja 2004 r), uzupełnionym dnia 16 czerwca 2004 r podatnik zwrócił się do tut. organu z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny.

Gmina ...................., w dniu 27 kwietnia 2004 r., zawarła umowę, której przedmiotem jest wykonanie remontu, położonych na terenie gminy, dróg stanowiących integralną część infrastruktury budownictwa mieszkaniowego przy ul. ..........................i ul. ....................... w ......................., ul. ................. w ......................, ul. .............................. i .................... w ......................., ul. ...................... w ........................ oraz ul. ................................... w ........................... o łącznej powierzchni 10.455 m2 (§ 1 umowy). Prace te obejmować mają wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg lub remont nawierzchni dotychczasowej. Termin realizacji inwestycji, w treści umowy, ustalony został na dzień 31 lipca 2004 r

Stanowisko podatnika.

Zdaniem podatnika sprzedaż usług w zakresie remontu dróg, służących mieszkańcom Gminy...................... jako dojazd do ich posesji, będących przedmiotem zawartej dnia 27 kwietnia 2004 r umowy, z uwagi na okoliczność że drogi, na których usługi te mają zostać wykonane, jako związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego, zaliczane są do infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu podlega, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 7%.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do m.in.:

  1. robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Pod pojęciem „obiekt budownictwa mieszkaniowego”, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 146 ust. 2 i ust. 3 ustawy przez „roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą” rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast pojęcie „infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu” obejmuje:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Oznacza to, że roboty budowlano – montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (w rozumieniu wyżej wskazanym), do dnia 31 grudnia 2007 r podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Zatem remonty dróg, które zaliczane są do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, pod tym jednak warunkiem, że istnieje pomiędzy nimi, a obiektami budownictwa mieszkaniowego związek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2007 r, w wysokości 7%. Natomiast jeżeli usługa remontu dotyczy drogi, niebędącej elementem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu powołanych wyżej przepisów, czynność sprzedaży takiej usługi opodatkować należy stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Jednocześnie tut. organ uprzejmie informuje, że zgodnie z § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w przypadku świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy (tj. 22%), na fakturze dokumentującej sprzedaż tych usług należy dodatkowo umieszczać symbol usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje obniżoną stawkę podatku.

Podobne interpretacje: