Drukuj

Czy Miejsko Gminny Ośrodek ........... jest czynnym podatnikiem podatku VAT i kiedy wystąpił pierwszy raz obowiązek podatkowy?Jakie stawki podatkowe winny obowiązywać na poszczególne rodzaje świadczonych usług ?Czy i kiedy powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych ?

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29.12.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odpowiedzi na następujące pytania:

-czy Miejsko Gminny Ośrodek ... w X jest czynnym podatnikiem podatku VAT i kiedy wystąpił pierwszy raz obowiązek podatkowy ?

-jakie stawki podatkowe winny obowiązywać na poszczególne rodzaje usług świadczonych przez Ośrodek ... w X ?

-czy i kiedy powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych ?

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.14a § 1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a § 4 Ordynacji podatkowej – następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 29.12.2006r Jednostka Wasza zwróciła się z zapytaniem w którym wyjaśnia, iż Miejsko Gminny Ośrodek ... w X został powołany uchwałą Nr.XIX./199/05 § 2 , Rady Miejskiej w X, jako instytucja kultury. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Ośrodek uzyskał w dniu 25.03.2005r – jako gminna, samorządowa jednostka organizacyjna i rozpoczął działalność w m-cu kwietniu 2005r. W miesiącu tym powstały też pierwsze dochody ze świadczonych usług. Do miesiąca lipca 2006r Jednostka Wasza działając w błędzie, co do zakresu obowiązywania ustawy o podatku VAT nie dokonała rejestracji w zakresie „czynnego” obowiązku podatkowego, ani też nie rozliczała tego podatku, gdyż uważała, że jako instytucja kultury nie podlega ustawie o podatku VAT. Po konsultacjach podatkowych przeprowadzonych w Kancelarii Podatkowej w miesiącu lipcu i uzyskaniu wstępnej informacji, iż Ośrodek ... winien być podatnikiem podatku VAT, Ośrodek na drukach VAT-R zgłosił rejestrację w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 31 sierpnia 2006r w Urzędzie Skarbowym w Prudniku. W dniu 11.12.2006r Jednostka Wasza uzyskała opinię prawną z której jednoznacznie wynika, iż Ośrodek ... jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 17.08.2006r tj. od dnia w którym przekroczył limit określony w art.113 ust.10 ustawy o podatku VAT. W tej sytuacji Jednostka Wasza sporządziła zaległe deklaracje VAT-7 za okres od sierpnia 2005r do lipca 2006r oraz deklaracje korygujące VAT-7 za okres od miesiąca sierpnia do października 2006r.

Zdaniem Waszej Jednostki świadczone usługi winny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg następujących stawek podatkowych:

- usługi związane z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10-00.00 - stawka 22% (art.41 ust.1 ustawy o VAT)

- usługi w zakresie pozostałych form kształcenia PKWiU 80.42.20-00.00 - zwolnione z opodatkowania (zał. Nr.4 poz.7 do ustawy o VAT)

- usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych – zwolnione z opodatkowania (zał.nr.4 poz.11 do ustawy o VAT)

- sprzedaż miejsca lub czasu na reklamę na zlecenie PKWiU 74.40.11-00.00 – stawka 22% (art.41 ust.1 ustawy o VAT)

- wynajem, wypożyczenie sprzętu sportowego, rekreacyjnego PKWiU 71.40.14-00.00 – stawka 22% (art.41. ust.1 ustawy o VAT)

- usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych - bilety wstępu na basen PKWiU 92.61.10-00.00 – stawka 7% (poz. 158 zał. Nr.3 do ustawy o VAT)

- usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU ex 55.23.13-00.00 – stawka 7% (poz.140 zał. Nr.3 do ustawy o VAT)

- wynajem sal, wynajem pomieszczeń na basenie na cele gastronomiczne, wynajem Ośrodka Kultury (usługi wynajmu nieruchomości o charakterze niemieszkalnym PKWiU 70.20.12-00.00 – stawka 22% (art.41 ust.1 ustawy o VAT)

- sprzedaż gazet, dzienników i czasopism drukowanych ukazujących się rzadziej niż 4 razy w tygodniu PKWiU 22.13.11-00.00 – stawka 0% od dnia 01.04.2004r do 31.12.2007r (art.146 ust.1 pkt.3 lit.a ustawy o podatku VAT)

Odnośnie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, Jednostka Wasza nie zastosowała się do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r oraz do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r w sprawie kas rejestrujących i nie ewidencjonowała obrotów za pomocą kas fiskalnych od kwietnia 2005r do dnia 02.01.2007r. Zdaniem Waszej Jednostki wobec tego, iż nie dopełniono terminowego ufiskalnienia kas rejestrujących (termin przypadał na miesiąc sierpień 2005r) Jednostka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług oraz prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, co następuje:

Dokonując oceny prawnej stanowiska pytającego według stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tutejszy organ podatkowy stwierdza j.n.:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powyższa działalność obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Natomiast w myśl przepisu art.15 ust.6 powołanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W przypadku zatem podmiotów obsługujących organy władzy publicznej należy podkreślić, że są one podatnikami tylko wtedy, gdy w stosunkach cywilnoprawnych przysługuje im przymiot bycia samoistnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego (mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania) tzn. gdy mają przez przepisy je ustanawiające przyznaną osobowość prawną lub zdolność prawną. Jeżeli zatem podmiot obsługujący Gminę lub Urząd Gminy (w tym wypadku Miejsko Gminny Ośrodek .... w X) wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów Miejsko Gminny Ośrodek ... w X będący samorządową instytucją kultury został powołany przez Radę Miejską w X w dniu 16.02.2005r w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej i uzyskał osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w X. Działalność ośrodka finansowana jest częściowo z budżetu gminy a w części z własnych dochodów na które składają się m.in.: dochody z odpłatnego organizowania imprez, odpłatnego wynajmowania sal, pokoi, sprzętu, dochody z obsługi muzycznej i nagłaśniania imprez, dochody z działalności gastronomicznej, dochody z odpłatnego prowadzenia kursów itd. (szczegółowy wykaz określa art.14 statutu).

Tym samym należy stwierdzić, iż Miejsko Gminny Ośrodek ... w X jako jednostka samodzielna wykonująca czynności na podstawie zawartych przez nią umów cywilnoprawnych może być czynnym podatnikiem VAT w trybie i na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)

Należy jednakże zaznaczyć, iż status czynnego podatnika VAT podatnik może nabyć zgodnie z brzmieniem art.113 ust.4 ustawy o VAT przed rozpoczęciem czynności podlegających opodatkowaniu lub w przy zrzeczeniu się ze zwolnienia, które może nastąpić przed początkiem miesiąca w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia z opodatkowania. Odrębnym natomiast zagadnieniem jest kwestia utraty prawa do zwolnienia w związku z przekroczeniem limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT która została uregulowana w art.113 ust.9 cytowanej ustawy o VAT.

Zgodnie z przywołanym przepisem podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art.5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W roku 2005 kwota o której mowa w wymienionym przepisie wynosiła 43.800 zł. Natomiast zgodnie z przepisem art. 113 ust.10 tej ustawy, jeżeli wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 10.000 euro zwolnienie określone w ust.9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

Z przedstawionych materiałów wynika , że Jednostka rozpoczęła wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w dniu 5 kwietnia 2005r i w dniu tym nie dokonała rejestracji w podatku od towarów i usług a zatem Jednostce przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do momentu przekroczenia limitu o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. Kwota limitu podlegająca zwolnieniu z opodatkowania winna być liczona w proporcji do okresu prowadzonej działalności tj. licząc od daty rozpoczęcia czynności podlegających opodatkowaniu (05.04,2005r) do końca roku podatkowego. Kwota limitu winna być liczona następująco:

(43.800,-zł : 365 dni) x 271 dni = 32.520,-zł - wartość limitu w 2005r

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Jednostka przekroczyła określony limit w dniu 17.08.2005r . Zatem w świetle przywołanych przepisów obowiązek podatkowy powstał w dniu 17.08.2005r a opodatkowaniu podlega nadwyżka obrotu ponad kwotę 32.500,- zł. W tym dniu Jednostka winna dokonać stosownej rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz prowadzić wymaganą ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT. Stosowne dane dotyczące kwot podatku naliczonego i należnego winny być przeniesione z ewidencji do deklaracji VAT-7 , składanej po raz pierwszy za miesiąc sierpień 2005r.

Odnosząc się natomiast do kwestii stosowania właściwych stawek podatkowych należy stwierdzić co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w przepisach ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu stawkami niższymi niż stawka podstawowa 22% (art.41 ust.1 ustawy o VAT) podlegają te towary i usługi, które są wymienione w przepisach samej ustawy o VAT jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Tak więc należy zaznaczyć, że zgodnie z redakcją art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT zwalnia się z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Pod poz.7 cytowanego załącznika ujęto usługi w zakresie edukacji – PKWiU ex 80 , a pod poz.11 załącznika ujęto usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem (PKWiU ex 92) z wyłączeniem:

1)usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi

2)usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych

3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61)

4)wstępu na spektakle koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33. i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe

5)wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11 , 22.12 , 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)

6)działalności agencji informacyjnych

7)usług wydawniczych

8)usług radia i telewizji (PKWiU 92.2)

Jak wynika z wniosku , Jednostka świadczy usługi w zakresie pozostałych form kształcenia – nauka gry na instrumencie, kwalifikowane do PKWiU 80.42.20-00.00 oraz usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10-00.00).W świetle przywołane przepisu należy stwierdzić, iż ww. usługi zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT.

Ustosunkowując się do pozostałej części pytania odnośnie wysokości stawki podatkowej do świadczonych przez Jednostkę pozostałych usług należy zaznaczyć, iż zgodnie z art.41 ust.2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr.3 do ustawy stosuje się stawkę 7% .

Pod poz.158 cytowanego załącznika ujęto usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych PKWiU 92.61 natomiast pod poz.140 załącznika ujęto kwalifikowane pod nr PKWiU ex 55.2 usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach , internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Jak wynika z wniosku,Jednostka świadczy usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych ( bilety wstępu na basen )kwalifikowane do grupowania PKWiU 92.61.10-00.00 oraz usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania kwalifikowane do PKWiU ex 55.23.13-00.00

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż ww. usługi opodatkowane są wg 7% stawki podatku VAT.

Odnosząc się do pozostałych świadczonych przez jednostkę usług:

- usług związanych z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10-00.00

- sprzedaż miejsca lub czasu na reklamę na zlecenie PKWiU 74.40.11-00.00

- wynajem, wypożyczenie sprzętu sportowego, rekreacyjnego PKWiU 71.40.14-00.00

- wynajem sal, wynajem pomieszczeń na basenie na cele gastronomiczne, wynajem Ośrodka Kultury (usługi wynajmu nieruchomości o charakterze niemieszkalnym PKWiU 70.20.12-00)

należy stwierdzić, że nie zostały one wymienione w przepisach zarówno samej ustawy jak również w przepisach aktów wykonawczych do ustawy, kwalifikujących je do zastosowania niższych stawek podatkowych od stawki podstawowej, tak więc świadczenie ww. usług podlega opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o VAT wg stawki 22%

Odnosząc się natomiast do zagadnienia sprzedaży gazety pod nazwą „Panorama Bialska” należy zauważyć co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art.146 ust.1 pkt.3 lit. a ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:

a) dostaw w kraju:

-książek ( PKWiU ex 22.11 ) z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów ( PKWiU 22.11.20 - 60.10 ), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

-czasopism specjalistycznych

Zgodnie z art.146 ust.4 przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie i pkt 3 lit. b tiret drugie, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem 22.13 PKWiU i 4902 PCN, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1)periodyków o treści ogólnej stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników

2)publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;

3)wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie, na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;

4)wydawnictw, które zawierają głównie kompletną po wieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;

5)publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;

6)publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;

7)czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Z przedstawionych przez Jednostkę dokumentów nie wynika czy rzeczone czasopismo o nazwie „Panorama Bialska” spełnia wymogi czasopisma specjalistycznego o których mowa w cytowanym przepisie.

W świetle przywołanych przepisów należy zatem stwierdzić, iż dokonywana przez Jednostkę w kraju dostawa gazety pod nazwą „Panorama Bialska” może do dnia 31 grudnia 2007 r. podlegać opodatkowaniu stawkę 0% pod warunkiem spełnienia wymogów o których mowa w przywołanych przepisach. W odmiennej sytuacji dostawa przedmiotowej gazety podlega opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o VAT wg stawki 22%

Odnosząc się do pytania w zakresie terminowości instalacji kas fiskalnych należy zaznaczyć, iż w 2005r kwestia terminów instalacji została uregulowana w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273 poz.2706 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust.5 tego rozporządzenia podatnicy, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności objętych zakresem działania ustawy o podatku VAT w roku 2005 zwolnieni byli z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia przekroczenia w 2005r kwoty obrotu w wysokości 20.000,- zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.Zatem Jednostka Wasza wobec rozpoczęcia czynności podlegających opodatkowaniu VAT w dniu 5 kwietnia 2005r była zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej do dnia w którym przekroczyła obrót w wysokości 20.000,-zł na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Należy ponadto zaznaczyć, iż świadczenie niektórych usług zwolnione było z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących w 2005r.Zgodnie bowiem z § 2 pkt. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących do dnia 31.12.2005r z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej zwolnione są czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym wymieniono między innymi następujące usługi:

1.usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek PKWiU 70.2 – (poz.16 załącznika)

2.usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem PKWiU 92.61.10-00.00, ex 92 (poz.34 załącznika)

3.usługi związane z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10 (poz.36 załącznika)

Usługi te pozostały dalej jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania również w 2006r na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 28 marca 2006r (Dz. U. Nr 51 poz.375 ze zm.) oraz do 30.06.2007r na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 243 poz.1768)W związku z powyższym należy stwierdzić, iż niektóre z usług wykonywanych przez Waszą Jednostkę zarówno w roku 2005 i 2006 oraz do 30.06.2007 są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej a mianowicie:

-wynajem sal, wynajem pomieszczeń, wynajem Domu Kultury (PKWiU 70.20.12-00.00)

- usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych - sprzedaż biletów wstępu na basen (PKWiU 92.61.10-00.00)

- usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04.10-00.00)

Pozostałe natomiast z usług świadczonych przez Jednostkę winny być jak wspomniano wyżej ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej od dnia przekroczenia w 2005r kwoty obrotu w wysokości 20.000,- zł z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Końcowo należy nadmienić, iż zgodnie z art.111 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.), podatnicy naruszający obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W świetle powyższego w ocenie tutejszego organu stanowisko zajęte przez Jednostkę jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika.

Stosownie do treści art.14b § 1 Ordynacji podatkowej: interpretacja o której mowa w art.14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.Zgodnie z art.14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art.14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na niniejsze postanowienie w trybie art.14a § 4 i art.236 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia – art.236 §2 pkt.1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: