Drukuj

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych w obiekcie apartamentowo - biurowym.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 12.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych w obiekcie apartamentowo - biurowym, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia:

uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 12.02.2007r., uzupełnionym pismem z dnia 12.03.2007r. wynika, iż Wnioskodawca jest wykonawcą robót budowlanych w budynku apartamentowo – biurowym. Podatnik roboty budowlane w w/w obiekcie wykonuje od wiosny 2006r. Za każdy etap zakończonych prac wystawiał fakturę VAT ze stawką 22%. W listopadzie 2006r. inwestor zmienił projekt architektoniczno – budowlany w/w obiektu i uzyskał nową decyzję Prezydenta M.St. Warszawy. Zmiany polegały na wydzieleniu większej powierzchni obiektu na cele mieszkaniowe, pomniejszając jednocześnie powierzchnię biurową. Według obecnej wersji projektu 7 lokali przeznaczonych jest na cele mieszkalne o łącznej powierzchni 1.104,7m, a 1 lokal przeznaczony jest na cele biurowe o łącznej powierzchni 55,3m. Obecnie inwestor żąda, aby faktury VAT były wystawiane ze stawką 7%.

Strona zwraca się z pytaniem czy dla robót budowlanych w obiekcie apartamentowo - biurowym może wystawić faktury VAT ze stawką 7%? W ocenie Wnioskodawcy faktury VAT wystawiane za roboty budowlane w w/w obiekcie powinny być opodatkowane według stawki 22%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) w/w ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 w/w ustawy, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Z kolei przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania-wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiące usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, definiuje budynki mieszkalne jako obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

W świetle powyższego przedmiotowy obiekt stanowi obiekt budownictwa mieszkalnego, co powoduje, iż do wykonywanych na nim wszelkich robót budowlanych, należy, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje: