Drukuj

Umowa na roboty budowlane podpisane ze szpitalem przed dniem 01.05.2004r. , według jakiej stawki podatku powinny być niniejsze roboty rozliczone ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 3 czerwca 2004r. (data wpływu), dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany stawki podatkowej po podpisaniu umowy informuje:

Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązująca od 1 maja 2004r uległa zmianie ( podwyższeniu z 7% na 22% stawka VAT ) na roboty budowlane wykonywane m.in. w budynkach szpitalnych i zakładach opieki medycznej. Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana do wykonywanych przez Podatnika robót, decydować będzie moment powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d) ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku robót budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług. Zatem bez względu na termin podpisania umowy, w sytuacji gdy roboty zakończone zostaną po 1 maja 2004r. obowiązywać będzie podstawowa stawka VAT 22%.

W sytuacji gdy już po zawarciu umowy, ale przed powstaniem obowiązku podatkowego, następuje zmiana stawki podatkowej, o wysokości tej stawki dla dostawy towarów lub usług przesądzi moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. W przypadku robót budowlano-montażowych, moment ten wyznaczony jest dwoma elementami – datą wykonania usługi oraz datą zapłaty.

Podobne interpretacje: