Drukuj

Stawka podatku VAT na usługę naprawy nawierzchni ulic miejskich i osiedlowych po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Pismem Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki VAT na usługę naprawy nawierzchni ulic miejskich i osiedlowych po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy.
W uzasadnieniu pisma Spółka informuje, że do zadań własnych spółki należy między innymi usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy. Roboty budowlano-montażowe w tym zakresie wykonuje sama na własny rachunek. Natomiast nawierzchni ulic zleca do wykonania na zewnątrz. Zdaniem Jednostki powyższe usługi opodatkowane są według stawki VAT 7%. w myśl art. 146 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 50, poz. 535).

W odpowiedzi na ww. pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w okresie do 31. 12. 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przepis art. 146 ust. 3 ustawy definiuje pojęcie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Pod pojęciem tym rozumie się:
1) sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Zatem, jeśli remonty nawierzchni ulic miejskich i osiedlowych po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy związane są z obiektami budownictwa mieszkaniowego, przy wystawianiu faktur za wykonanie ww. robót można zastosować preferencyjną 7% stawkę podatku VAT.

Podobne interpretacje: