Drukuj

Jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku produkcji urządzeń rozdzielczych i licznikowych dla budownictwa mieszkaniowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /.
Pismem z dnia 18 czerwca 2004 r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie ustalenia właściwej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług w przypadku produkcji urządzeń rozdzielczych i licznikowych sklasyfikowanych w PKWiU 31.20.31-70.2 wykonywanych głównie dla budownictwa mieszkaniowego.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje :
Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług . Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt. 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy. Zasady określone w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w tym zakresie nie różnią się zatem od analogicznych rozwiązań jakie obowiązywały przez cały okres obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym . Zatem podobnie jak przed 1 maja 2004 r. tak i obecnie , o tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi , czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towarów , decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana , z czym związana jest określona klasyfikacja . Do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do odpowiedniego grupowania są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne .

Zatem w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29 . 93-176 Łódź.
Zdanie tut. organu podatkowego w przypadku gdy producent dokonuje sprzedaży i montażu urządzeń rozdzielczych i licznikowych wyprodukowanych przez siebie to winno być to traktowane jak dostawa towarów w związku z czym zastosowanie ma stawka VAT właściwa jak dla danego towaru . W tym przypadku nie ma znaczenia kto jest odbiorcą towaru i gdzie następuje montaż urządzenia . Natomiast w przypadku świadczenia usługi z materiałów nabytych od innej firmy będzie można cenę usługi i cenę zakupu materiału traktować jako wartość usługi i w konsekwencji wystawić fakturę ze stawką właściwą dla danej usługi.

Zatem urządzenia rozdzielcze i licznikowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 31.20.31-70.2 jako nie wymienione w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy jako towary , do których stosuje się preferencyjne stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienie od tego podatku , podlegają opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 cyt. ustawy o VAT stawką podatkową w wysokości 22% .

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Podobne interpretacje: