Drukuj

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy z tytułu świadczenia opisanych usług polegających na wykonywaniu analiz fizykochemicznych przysługuje mu prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Stan faktyczny

Podatnik świadczy usługi polegające na wykonywaniu analiz fizykochemicznych paliw. Podatnik usługi te wykonuje na zlecenie firm kontrolnych, które zajmują się m.in. wykonywaniem ekspertyz jakościowych towaru wchodzącego do Polski lub wychodzącego z Polski. W celu wykonania ekspertyzy jakościowej firma kontrolna pobiera próbki z tankowca lub ze zbiorników przed załadunkiem na tankowiec a następnie z tankowca po załadunku. Próbki te, wraz ze zleceniem, na którym widnieje dopisek: „VAT 0% - usługa w porcie”, firma kontrolująca dostarcza Podatnikowi poza obszar portu morskiego do jego laboratorium w celu wykonania analizy.


Ocena prawna stanu faktycznego

Zgodnie z §60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm) zwanym dalej rozporządzeniem, opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają usługi świadczone na obszarze polskich portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze lądowych i morskich środków transportu oraz na kompleksowej obsłudze ładunków i pasażerów w tych portach.

Opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie - §60 ust. 2 rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik wykonuje - nie na terenie portu morskiego lecz w swoim laboratorium - analizy fizykochemiczne paliwa pobranego z tankowców przez zlecające firmy kontrolne, przy czym Podatnik za wyjątkiem oświadczenia pracownika takiej firmy nie posiada dokumentacji, z której jednoznacznie wynika charakter świadczonej przez niego usługi jako polegającej na kompleksowej obsłudze ładunków w porcie morskim.

W świetle powyższego do świadczonych przez Podatnika usług nie będzie miała zastosowania w oparciu o §60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia obniżona do wysokości 0% stawka podatku.

Podobne interpretacje: