Drukuj

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług, jaką należy zastosować na wykonanie odprowadzania wód opadowych do kanału deszczowego. Ulice (...) są drogami publicznymi, natomiast ulica S. jest drogą wewnętrzną osiedlową tzw. „ślepą”.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.07.2007 r.), art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2007 r, w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

W piśmie z dnia 12.06.2007 r, Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny cyt: „Firma W. przystąpiła do przetargu na wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pod nazwą „Gospodarka wodna w C.”. Przedmiotowe zadanie ma polegać na wykonaniu odprowadzania wód opadowych z zlewni (...) do kanału deszczowego”. W dniu 19.06.2007 r. Podatnik złożył kolejne pismo, w którym wyjaśnił, iż cyt. „przedmiotowe zadanie będzie dotyczyło wykonania odprowadzania wód opadowych z zlewni (...) do kanału deszczowego. Zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej ulice (...) są drogami publicznymi, natomiast ulica S. jest drogą wewnętrzną osiedlową tzw. „ślepą”. Ponadto przedmiotowe zadanie nie będzie obejmowało wykonania przyłączy od budynków do głównej kanalizacji deszczowej wykonanej wzdłuż drogi”.

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług, jaką należy zastosować na wykonanie ww. inwestycji. Zdaniem Spółki, stawka podatku VAT na wykonanie przedmiotowego zadania powinna wynosić 22%.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

Stosownie do regulacji zawartej w przepisie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu ustawy, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych; urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę; urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W świetle art. 2 pkt 12 ustawy obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie zatem z wyżej powołanym przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, obniżona do wysokości 7% stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Jeżeli zatem realizowana inwestycja będzie miała związek zarówno z budownictwem mieszkaniowym, jak również w części realizowana będzie na potrzeby przemysłu, a poszczególne wydatki można przyporządkować bezpośrednio do konkretnych obiektów, należy je opodatkować wg stawki podatku właściwej dla danego rodzaju infrastruktury tj. 7% dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i 22% dla pozostałej części. Jeżeli natomiast nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie poszczególnych wydatków do konkretnych obiektów, należy na podstawie posiadanych dokumentów kosztorysowych i projektowych, wyodrębnić jej część, która będzie związana z budownictwem mieszkaniowym i będzie podlegała opodatkowaniu wg stawki 7%, oraz pozostałą część.

Opisane we Wniosku Podatnika wykonanie kanalizacji deszczowej obejmuje zarówno odprowadzanie wód opadowych z zlewni dróg publicznych jak i drogi wewnętrznej osiedlowej.

Reasumując, w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę, wykonanie kanalizacji deszczowej, obejmujące drogę osiedlową - jako stanowiące infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7% stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Natomiast przedmiotowa inwestycja, w części nie dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (obejmująca drogi publiczne) podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

Podobne interpretacje: