Drukuj

Stawka podatku VAT PKWiU 15.89.14-90.99 przetwory spożywcze pozostałe, gdzie indziej niewymienione

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007r. (data wpływu 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży produktu sklasyfikowanego przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży produktu sklasyfikowanego przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik rozpoczął produkcję i sprzedaż produktu Gotu Kola Ginko – suplementu diety w postaci tabletek, który został przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy właściwa jest klasyfikacja dokonana przez Ośrodek, i czy przy sprzedaży produktu możemy zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy produkowany przez niego suplement diety mieści się pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 „przetwory spożywcze pozostałe, gdzie indziej niewymienione” i jego sprzedaż podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Należy jednak podkreślić, że interpretacja indywidualna odnosi się po przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, w tym do grupowania PKWiU wskazanego jako właściwe dla przedmiotowych towarów. Żaden przepis prawa nie daje bowiem organom podatkowym prawa do interpretacji standardów klasyfikacyjnych, w szczególności zaliczania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań PKWiU – udzielanie informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych leży w kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz podległych mu urzędów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: