Drukuj

usługi gastronomiczne świadczone gościom w ramach restauracji hotelowej stanowią usługę towarzyszącą usłudze noclegowej, a więc nie ma konieczności wykazywania jej w odrębnej pozycji na fakturze za pobyt w hotelu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług hotelarskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług hotelarskich. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca dzierżawi hotel, w którym prowadzi działalność hotelarską i gastronomiczną jako podstawowe źródło uzyskania przychodu. Usługi noclegowe są sprzedawane łącznie ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługa złożona i opodatkowane według stawki 7% podatku VAT (zgodnie z PKWiU 55.11 – 7% usługi w zakresie zakwaterowania świadczone przez hotele i PKWiU 55.30 – 7% usługi gastronomiczne – żywność bez napojów). Obecnie Wnioskodawca na fakturze VAT wykazuje usługę noclegową 55.11 ze stawką 7%. Sprzedaż łączona noclegu z podawaniem śniadań jest obowiązkowa w hotelu *** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych, w których są świadczone usługi hotelarskie, zał. Nr 1 poz. 47 pkt 3. Do dnia 31 grudnia 2007r. usługa gastronomiczna jest opodatkowana według stawki 7% podatku VAT, natomiast od 1 stycznia 2008r. usługa gastronomiczna będzie opodatkowana według stawki 22% zgodnie z ustawą o VAT Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe art. 146 pkt 2 „do dnia 31.12.2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7%”.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2008r. Wnioskodawca wyjaśnił, że w swoim cenniku hotelowym posiada dwie opcje usługi hotelowej w dwóch różnych cenach:

  • pierwsza opcja stanowi, iż usługa hotelowa jest sprzedawana łącznie ze śniadaniem,
  • druga opcja stanowi, iż usługa hotelowa jest sprzedawana łącznie ze śniadaniem i obiadokolacją a wówczas cena takiej usługi jest droższa od opcji pierwszej.

Obiadokolacja nie jest dodatkową usługą jaką można osobno zakupić w jego restauracji przez klientów indywidualnych nie korzystających z usług noclegowych w jego hotelu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy po dniu 1 stycznia 2008r.:

  1. świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem i obiadokolacją należy opodatkować stawką podatku 7% VAT jako całość i wykazać na fakturze usługa noclegowa 55.11 VAT – 7%...
  2. należy wyodrębnić osobno: usługę noclegową 55.11 i opodatkować wg stawki 7% podatku VAT i usługę gastronomiczną 55.30 i opodatkować według stawki 22% VAT...
  3. jak wykazać na fakturze dla klienta wyodrębnioną usługę noclegową 55.11 oraz usługę gastronomiczną 55.30...

Zdaniem Wnioskodawcy, po dniu 1 stycznia 2008r. należy wykazać i opodatkować całość według stawki 7% podatku VAT jako usługę w zakresie zakwaterowania, świadczoną przez hotele. Nocleg, śniadanie i obiadokolacja co prawda stanowi usługę złożoną a usługę złożoną można opodatkować jedną stawką podatku i nie ma potrzeby rozbijania jej na fakturze na poszczególne usługi. Usługę złożoną można opodatkować według stawki właściwej dla najdroższego kosztu składowego co w przypadku Wnioskodawcy stanowi nocleg. W konsekwencji usługa złożona winna być opodatkowana według przepisów dotyczących usług noclegowych tj. według stawki 7% stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 pod poz. 139 wymienione są usługi hoteli o symbolu PKWiU 55.1.

Ponadto stosownie do przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W poz. 26 ww. załącznika zostały wymienione, jako opodatkowane stawką podatku 7%, usługi gastronomiczne, z wyłączeniem:

  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami) napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługi noclegowe o symbolu PKWiU 55.11 „Usługi w zakresie zakwaterowania, świadczone przez hotele i motele z restauracjami”.

Należy zauważyć, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług Sekcja H - Usługi Hoteli i Restauracji Dział 55 obejmuje m. in. usługi hotelarskie obejmujące usługi noclegowe i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg, świadczone przez hotele, motele, pensjonaty.

W związku z tym należy stwierdzić, iż usługi gastronomiczne świadczone gościom w ramach restauracji hotelowej stanowią usługę towarzyszącą, o ile są świadczone jako część składowa usługi noclegowej (hotelowej) oraz wliczone do rachunku za hotel. W takiej sytuacji usługa gastronomiczna stanowi integralną część usługi hotelowej. To kolei oznacza, iż całość usługi może być opodatkowana 7% stawką podatku VAT.

Natomiast w przypadku, gdy usługi dodatkowe np. gastronomiczne świadczone są za dodatkową odpłatnością, a jedynie dla zapewnienia większego komfortu gości hotelowych nie pobiera się należności w momencie ich konsumpcji, lecz sumuje się te kwoty i obciąża daną osobę w momencie wystawienia faktury za hotel, wówczas usługi gastronomiczne winny być wymienione w osobnej pozycji faktury lecz z uwagi na przywołany wyżej przepis § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, będą one również opodatkowane 7% stawką podatku VAT.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2008r. Wnioskodawca wyjaśnił, że w swoim cenniku hotelowym posiada dwie opcje usługi hotelowej w dwóch różnych cenach:

  • pierwsza opcja stanowi, iż usługa hotelowa jest sprzedawana łącznie ze śniadaniem,
  • druga opcja stanowi, iż usługa hotelowa jest sprzedawana łącznie ze śniadaniem i obiadokolacją a wówczas cena takiej usługi jest droższa od opcji pierwszej.

A ponadto obiadokolacja nie jest dodatkową usługą jaką można osobno zakupić w jego restauracji przez klientów indywidualnych nie korzystających z usług noclegowych w jego hotelu.

Zatem, w ocenie tut. Organu, usługi gastronomiczne świadczone przez Wnioskodawcę gościom w ramach restauracji hotelowej stanowią usługę towarzyszącą usłudze noclegowej.W konsekwencji nie ma konieczności wykazywania jej w odrębnej pozycji na fakturze za pobyt w hotelu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: