Drukuj

stawka podatku dla organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu Sportowego …, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu 25 października 2007r.), uzupełnionym dwoma pismami z dnia 24 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie – członków tego Klubu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie – członków tego Klubu.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 stycznia 2008r. (data wpływu 24 stycznia 2008r.) oraz pismem z dnia 24 stycznia 2004r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP2/443-229/07/ASz z dnia 23 stycznia 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest małym klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia. Głównym przedmiotem jego działalności jest trenowanie dzieci i młodzieży i pozostałych członków klubu w sekcjach: piłki nożnej, kajakowej oraz sekcji gry w tenisa ziemnego. W zaświadczeniu Regon jako rodzaj działalności Wnioskodawcy jest wpisane „Działalność związana ze sportem, pozostała” 9262Z. Środki na działalność Wnioskodawcy pochodzą z wpłat składek dokonywanych przez członków klubu, wynajmu powierzchni będącej w gestii klubu różnym podmiotom na działalność gospodarczą, z umieszczania reklam przez firmy na obiektach Wnioskodawcy, z dotacji Miasta do niektórych kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę oraz sprzedaży biletów wstępu na mecze piłkarskie i odbywające się turnieje na kortach tenisowych. Czasami Wnioskodawca uzyskuje również środki z transferu do innego klubu czasowo lub na stałe zawodnika trenującego dotychczas w klubie Wnioskodawcy. W okresie letnim Wnioskodawca organizuje dla dzieci i młodzieży – członków Klubu obóz z programem sportowym. Organizacja obozu obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki wychowawczej i trenerskiej w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych przez nich w Klubie Wnioskodawcy. Środki pieniężne na obóz pochodzą z wpłat rodziców, bieżącej działalności Klubu, wpłat dokonywanych przez drobnych sponsorów oraz celowej dotacji Urzędu Miasta. Jako Klub Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych związanych z wypoczynkiem i rekreacją oraz usług im towarzyszących. Dnia 1 sierpnia 2006r. Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o określenie symbolu PKWiU dla usług zorganizowania obozu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w klubie Wnioskodawcy – członków Klubu. Powyższa usługa została wówczas zaklasyfikowana do PKWiU 55.23.11-00.00. W związku z otrzymaną klasyfikacją Wnioskodawca zastosował stawkę VAT w wysokości 7% i zasady ogólne. W wyniku konsultacji z innym klubem sportowym co do rodzaju stosowanej przez nich stawki VAT dla organizacji podobnego obozu dnia 3 września 2007r. Wnioskodawca ponownie wystąpił do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o weryfikację dokonanej poprzednio klasyfikacji do grupy PKWiU 55.23.11-00.00 „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”. W odpowiedzi Wnioskodawca otrzymał pismo, w którym GUS podtrzymał swoje stanowisko i wskazał tak, jak poprzednio, że usługi świadczone przez kluby sportowe, polegające na organizowaniu obozu sportowego o okresie letnim dla dzieci i młodzieży, polegające na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia, programu rekreacyjnego i sportowego oraz zorganizowaniu opieki wychowawczej i trenerskiej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”. Ponadto uzupełnił wydaną poprzednio opinię o PKWiU 92.62.12-00.00 „Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych”, w których mieszczą się usługi świadczone przez kluby sportowe oferujące możliwość uprawiania sportów, polegające na organizowaniu dla potrzeb swoich zawodników wyjazdowych obozów sportowych, realizowanych w ramach cyklu szkoleniowego. Zorganizowanie obozu dla dzieci i młodzieży – członków klubu Wnioskodawcy jest częścią działalności statutowej Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest klubem sportowym to jest podmiotem który nie ma za cel systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski które mimo wszystko osiągnie przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Organizacja obozu nie ma charakteru zarobkowego. Obejmuje zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki wychowawczej i trenerskiej dzieciom i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych przez nich w klubie Wnioskodawcy. W tym celu Wnioskodawca przegląda oferty obiektów proponujących zakwaterowanie i wyżywienie. Wynajmuje przewoźnika zapewniającego przewóz dzieci. Zatrudnia również osoby podejmujące się opieki wychowawczej i trenerskiej. Środki pieniężne na obóz pochodzą z wpłat rodziców, bieżącej działalności Klubu, drobnych wpłat sponsorów a także dotacji z Urzędu Miasta. Obóz jest organizowany dla dzieci i młodzieży trenującej w klubie Wnioskodawcy i będącej jego członkami.Klub nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia podatku VAT dla zorganizowania obozu sportowego dokonane było na zasadach ogólnych.Klub ma siedzibę na terytorium kraju. Działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Przy świadczeniu usługi Klub nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestnika obozu sportowego. Klub nie prowadzi ewidencji w rozumieniu art. 119 ust. 3 ustawy o VAT, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo została zastosowana przez Wnioskodawcę stawka podatku VAT w wysokości 7% dla organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie – członków tego Klubu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w otrzymanym piśmie z dnia 11 sierpnia 2006r. przesłanym przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi usługa zorganizowania obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie i będących członkami tego Klubu została zaklasyfikowana do PKWiU 55.23.11-00.00 „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”. W wyniku otrzymanej klasyfikacji i w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz załącznik Nr 3 tejże ustawy, dla celów podatku VAT, przyjęto stawkę podatku w wysokości 7% i zasady ogólne. Jednak po otrzymaniu kolejnego pisma z dnia 10 września 2007r. będącego odpowiedzią na prośbę o weryfikację dokonanej klasyfikacji Wnioskodawca ma wątpliwości, czy stawka w wysokości 7% jest prawidłowa dla organizacji przez Klub obozu dla młodych zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe w Klubie, równocześnie członków Klubu. Według opinii Wnioskodawcy przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

Z przepisów art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007r., wynika, że towary i usługi, za wyjątkiem usług elektronicznych, identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 W poz. 140 tego załącznika zostały wymienione usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU ex 55.2) z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15). W grupowaniu 55.2 mieszczą się usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod poz. 11 (PKWiU ex 92) wymienione zostały usługi związane z sportem i rekreacją. Przy powyższym zapisie dodany został odnośnik, zgodnie z którym, zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma prawidłowe zaklasyfikowanie usług wykonywanych przez Wnioskodawcę.

W myśl Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązkowych standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 87) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje towary do właściwego grupowania PKWiU, a w przypadku trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania może on zwrócić się o opinię klasyfikacyjną do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest w posiadaniu dwóch opinii z Urzędu Statystycznego w Łodzi, z których wynika, że powyższa usługa jest zaklasyfikowana do PKWiU 55.23.11-00.00 oraz jako uzupełnienie również do PKWiU 92.62.12-00.00 „Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych”.
Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie obowiązek właściwego zaklasyfikowania usługi organizacji przez Klub obozu dla młodych zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe w Klubie, równocześnie członków Klubu, leży po stronie Wnioskodawcy.W konsekwencji należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy uznające, iż usługa organizacji obozu sportowego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie – członków Klubu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według 7% stawki na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, jest prawidłowe, o ile ta usługa jest zaklasyfikowana do grupowania PKWiU 55.23.11.-00.00 „usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”.

Trzeba jednakże zauważyć, iż w sytuacji gdy działalność Wnioskodawcy nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągnie, przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług oraz w przypadku zaklasyfikowania przedmiotowej usługi do grupowania PKWiU 92.62.12 - 00.00, podlega ona zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie tut. organ zwraca uwagę, iż ustawą z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382) dokonano z dniem 1 stycznia 2008r. zmiany brzmienia przepisu art. 119 cyt. ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: