Drukuj

Czy opodatkowanie sprzedaży towaru, jakim w przekonaniu Podatnika jest towar w postaci połączenia książki i płyty DVD, objęte jest łączną stawką zerową podatku od towarów i usług dla tego towaru, czy też opodatkowaniu podlegać będzie przy sprzedaży ww. towaru odrębnie książka – w wysokości 0% i płyta DVD – w wysokości 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży książek wraz z płytami DVD - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży książek wraz z płytami DVD.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka X Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą m.in. na sprzedaży książek i płyt DVD w ramach jednego foliowanego produktu (towaru). Zarówno książka jak i płyta są ze sobą integralnie powiązane zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak też o samą treść.

Spółka realizuje ww. sprzedaż w ramach projektu pod hasłem „K………”. W ramach tego cyklu Spółka połączyła klasykę teatru X z bardziej współczesnymi realizacjami telewizyjnymi.

Jak wspomniano powyżej, ów projekt „K…………..” polega na łączeniu książki (często jest to premiera wydawnicza) z teatrem X na płycie DVD. Przy takim kształcie projektu Spółka jest zobowiązana każdorazowo występować o prawa autorskie do jednego autora na dwóch polach eksploatacji: w ramach książki i DVD, pomimo, iż na rynku książka i płyta DVD są sprzedawane jako jeden produkt.

Taka sprzedaż książki i DVD jako jednego, integralnego produktu różni się od innych tego typu produktów dostępnych na rynku przede wszystkim tym, że zarówno książka, jak i płyta odnoszą się do tej samej tematyki, przedmiotu i treści, przy czym tak naprawdę płyta DVD jest wizualnym uzupełnieniem tematyki zawartej w książce. Książka zawiera bowiem tekst drukowany danego dzieła, natomiast płyta DVD obejmuje prezentację tego dzieła w formie teatralnej.

Ponadto Spółka otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi opinię, w której jej produkt: książka i płyta DVD stanowiące zestaw do sprzedaży, gdzie zawartość nośnika elektronicznego jest kontynuacją lub uzupełnieniem informacji zawartych w wydaniu papierowym, mieści się w grupowaniu PKWiU 22.11.21.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opodatkowanie sprzedaży towaru, jakim w przekonaniu Podatnika jest towar w postaci połączenia książki i płyty DVD, objęte jest łączną stawką zerową podatku od towarów i usług dla tego towaru, czy też opodatkowaniu podlegać będzie przy sprzedaży ww. towaru odrębnie książka – w wysokości 0% i płyta DVD – w wysokości 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy i mając na uwadze przedłużenie okresu obowiązywania zerowej stawki VAT dla książek do 2010 r., stawkę tę (czyli 0%) należy stosować dla całego towaru jakim jest połączenie książki z płytą DVD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

W oparciu o § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2008 r. – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami Q.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem dostawy jest książka wraz z dołączoną do niej płytą DVD, przy sprzedaży której Spółka stosuje symbol PKWiU 22.11.21. W tym miejscu organ podatkowy zauważa, iż konstrukcja prawna przedmiotu opodatkowania, stawek podatkowych i zwolnień podatkowych w ustawie o VAT opiera się na właściwych klasyfikacjach statystycznych, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie PKWiU; Dz. U. Nr 89 poz. 844 ze zm.). Tym bardziej, że konstrukcja ustawy i załączników do niej powoduje, iż to stosowna klasyfikacja w większości przypadków decyduje o tym jaką stawkę podatku należy zastosować w odniesieniu do danej sytuacji. Z tego też względu sprawa klasyfikacji statystycznej towarów i usług nabiera szczególnego znaczenia.

Należy podkreślić również, iż do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz.11):

  1. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.
  2. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według:

  • Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
  • Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),
  • Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

W związku z powyższym, warunkiem stosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy wspomnianego towaru właściwa jego klasyfikacja zgodna z PKWiU. W przedstawionym w złożonym wniosku stanie faktycznym Spółka wnosi, iż otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi opinię, w której Jej produkt, czyli książka i płyta DVD stanowiące zestaw do sprzedaży, gdzie zawartość nośnika elektronicznego jest kontynuacją lub uzupełnieniem informacji zawartych w wydaniu papierowym, mieści się w grupowaniu PKWiU 22.11.21, tj. Książki, broszury, ulotki i tym podobne wyroby drukowane.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, jeżeli według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sprzedawane przez Spółkę towary sklasyfikowane są pod symbolem 22.11.21, należy uznać, że książka wraz z dołączoną do niej płytą stanowią jednolity przedmiot dostawy opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%, pod warunkiem jednak, że Wnioskodawca posiada dla nich numery Q.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: