Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu przepisów art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1/ odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2/ eksport towarów
3/ import towarów
4/ wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
5/ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2) Wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art.15 ust.6 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

3) Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, określana w drodze decyzji administracyjnej nie podlega opodatkowaniu, ponieważ art.15 ust.6 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% - art. 41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów określona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

4) Oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wymieniona czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – przychody z tego tytułu nie są wymienione w art. 5 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1/ odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2/ eksport towarów
3/ import towarów
4/ wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
5/ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

5) Wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10.Stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona w przedmiotowej sprawie bezpośrednio od klasyfikacji PKWiU, ale od rodzaju budownictwa.
Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Na fakturze w związku z tym należy podać symbol PKOB obiektu, którego dotyczy usługa.

6)Nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli obowiązek ich ustanowienia wynika z zadań nałożonych odrębnymi przepisami, zgodnie z art. 15 ust.6 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Opodatkowaniu nie podlega również przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem – art.7 ust.3 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Przez prezenty o małej wartości, o których mowa powyżej rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50,00 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Pozostałe nagrody w formie niepieniężnej mieszczą się w ogólnym pojęciu dostaw towarów i nie korzystają ze zwolnienia, podlegają opodatkowaniu stawką 22% - art. 41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Sprzedaż powyższa nie podlega ewidencji za pomocą kasy rejestrującej - § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących – poz.54 załącznika nr 1 (Dz. U. Nr 234 poz.1971).

7) Zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników urzędu należy traktować jako uzyskanie przez Urząd przychodów z tytułu usług telekomunikacyjnych, które podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki 22% - art.41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

8) Subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, srodki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie są związane z dostawą lub świadczeniem usług, o których mowa w zapytaniu, zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: