Drukuj

Zastosowanie stawki w wysokości 0% do dostawy "S.".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) oraz z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w przypadku dostawy „S.” - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w przypadku dostawy „S.”.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka zamierza przystąpić do przetargu, w którym zamawiającym jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Odbiorcą jest „C.”. Przetarg dotyczy dostawy „S.”. Urządzenie to wg specyfikacji dołączonej do przetargu przeznaczone jest do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków. Stanowi podstawowy element systemu ratownictwa morskiego w zakresie medycznego zabezpieczenia: działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy załodze okrętu podwodnego, prac podwodnych w zakresie głębokości do 100 metrów, leczenia chorób nurkowych i zastosowania oksybaroterapii, wykonywania kwalifikowanych badań i zabiegów medycznych, prowadzenia treningów ciśnieniowych nurków i załóg okrętu podwodnego, prowadzenie procedur ciśnieniowych związanych z przebywaniem człowieka w warunkach podwyższonego ciśnienia. Budowa jego odbywa się pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków. Urządzenie jest zasilane w prąd i tlen z systemów okrętowych. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż z dokumentacji konstrukcyjnej sprzętu wynika, iż zestaw ten będzie stanowił wyposażenie statków ratowniczych, jako podstawowy element ratownictwa morskiego w zakresie medycznego zabezpieczenia i udzielania pomocy na morzu.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką należy zastosować stawkę podatku przy dostawie „S.”...

Zdaniem Wnioskodawcy należy zastosować stawkę 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorcą ww. zamówienia jest armator morski i zgodnie z ustawą stawka podatku w wysokości 0% dotyczy dostawy towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu. Powyższy sprzęt planowany jest do eksploatacji jako sprzęt ratownictwa na okrętach.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Co do zasady stawka podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%. Jednak zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Stosownie do zapisu art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Analizując zapis przywołanego wyżej przepisu art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną 0% stawkę podatku do dostawy towarów łącznie spełnione muszą być: kryterium wymienione w zdaniu wstępnym tego przepisu, tj. towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytych w przywoływanym przepisie sformułowań. Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, słowo „bezpośrednio” oznacza „bez jakiegokolwiek pośrednictwa; osobiście, wprost”, natomiast słowo „zaopatrzyć”, „zaopatrzenie” oznacza „to, w co kogoś zaopatrzono; środki do życia, żywność, sprzęt, ekwipunek stanowiący wyposażenie kogoś lub czegoś”.


Pomocna jest również w celu dokonania wykładni krajowego ustawodawstwa analiza zapisów, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 roku Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 roku 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy UE L z 2006 r., Nr 347/1 ze zm.). Stosownie do dyspozycji przepisu art. 148 Dyrektywy dotyczącego zwolnień związanych z transportem międzynarodowym Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:


  • dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego jednostek pływających przeznaczonych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, jak również statków ratowniczych i udzielających pomocy na morzu oraz jednostek pływających przeznaczonych do rybołówstwa przybrzeżnego, z wyłączeniem, w przypadku tych ostatnich, dostaw prowiantu na pokład; (…)
  • dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego okrętów wojennych objętych kodem 8906 10 00 nomenklatury scalonej (NS), opuszczających ich własne terytorium i kierujących się do portu lub kotwicowiska znajdującego się poza terytorium danego państwa członkowskiego;
  • dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czarterowanie oraz wynajem jednostek pływających, o których mowa w lit. a) oraz dostawę, wynajem, naprawę i konserwację sprzętu, łącznie ze sprzętem rybackim, będącego częścią tych jednostek lub służącego ich eksploatacji;


Tak określony zakres zwolnień przewidziany w Dyrektywie nakazuje analogicznie rozumieć pojęcie „dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu”, przy pełnym respektowaniu obowiązujących w tym zakresie zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

To, czy dostawa służy bezpośrednio zaopatrzeniu statku zawsze rozpatrywać należy indywidualnie, mając na uwadze rodzaj statku, jego przeznaczenie lub ewentualnie charakter przewożonego towaru.

Zatem dostawa towarów, która służy bezpośrednio zaopatrzeniu statków – pozwala na zastosowanie stawki 0% wyłącznie do tych towarów, które są niezbędne do eksploatacji statku traktowanego jako środek transportu, czy też wyposażenie dla celów realizacji zadań statku (dla prawidłowego funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem, np. ratownictwa i udzielania pomocy na morzu) lub przewożonym ładunkiem.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka zamierza dokonać dostawy „S.”, które będzie zainstalowane na statku używanym do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu. Odbiorcą jest „C.”. Zgodnie z oświadczeniem Spółki, urządzenie stanowi podstawowy element systemu ratownictwa morskiego w zakresie medycznego zabezpieczenia działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy załodze i nurkom.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy uznać, iż w odniesieniu do wskazanej dostawy urządzenia „S.” służącej bezpośrednio do realizacji zadań statku używanego do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: