Drukuj

Jaką stawkę podatku należy stosować do usług najmu pomieszczeń, między innymi sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Zakład we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku, stosowanej do usług najmu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 12 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku, stosowanej do usług najmu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Zakład jest jednostką budżetową Gminy powołaną do wykonywania w imieniu miasta jego zadań polegających na obsłudze i nadzorze w zakresie spraw finansowych, kadrowych, organizacyjnych, prawnych i technicznych miejskich placówek, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, przedszkoli i innych placówek w razie ich utworzenia przez Radę Gminy. Do przedmiotu działalności zakładu należy w szczególności: tworzenie organizacyjnych warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych; planowanie, realizacja oraz obsługa finansowo-techniczna remontów; nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych, głównie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i właściwych warunków sanitarnych; nadzór nad prowadzeniem przez placówki oświatowe spraw finansowych, gospodarczych, pracowniczych i socjalnych; wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych nie zastrzeżonych do kompetencji organów gminy miejskiej, dyrektora placówki lub kuratora oświaty; prowadzenie obsługi finansowej oraz realizacji świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom decyzjami Burmistrza Miasta; zapewnienie prawidłowej wewnętrznej organizacji i funkcjonowania Zakładu; dostosowanie przedmiotu działania Zakładu do aktualnych potrzeb w zakresie zapewnienia pełnej obsługi placówek oświatowych oraz wykonywania zadań własnych.

Gimnazjum, będące w sferze zainteresowań Zakładu świadczy usługi edukacyjne w ramach zadań własnych Gminy, a dodatkowo świadczy usługi najmu sali gimnastycznej oraz boisk sportowych na cele rekreacyjno-sportowe. Wynajem nie ma charakteru komercyjnego, natomiast wpływy z najmu, szkoła przeznacza na dofinansowanie działalności statutowej. Usługi wynajmu świadczone są na rzecz między innymi: osób prywatnych, które we własnym zakresie odbywają zajęcia sportowe, podmiotów gospodarczych, które finansują zajęcia sportowe dla własnych pracowników oraz Klubów Sportowych na potrzeby odbywania treningów. Świadczone przez szkołę usługi najmu boiska i sali gimnastycznej zakwalifikowane zostały przez szkołę do grupowania PKWiU 70.20.12-00.00, tj. „Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek" i w związku z tym obciążone są stawką 22%.

Najemcy, w tym przede wszystkim Kluby Sportowe zgłaszają wątpliwości dotyczące prawidłowości dokonywanego zaklasyfikowania świadczonych usług, a w konsekwencji właściwej dla usługi stawki VAT. W ocenie najemców, świadczone usługi należą do grupowania PKWiU 92.61.10-00.00 „Usługi związane działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" i jako takie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy, podlegają stawce w wysokości 7%.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Jaką stawkę podatku należy stosować do usług najmu pomieszczeń, między innymi sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe...


Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez szkołę usługi najmu boiska i sali gimnastycznej, zaklasyfikowane przez szkołę wg PKWiU do grupowania 70.20.12-00.00 „Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek” obciążone są stawką 22%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Szkoła (obsługiwana przez Zakład, dodatkowo świadczy usługi najmu sali gimnastycznej oraz boisk sportowych na cele rekreacyjno-sportowe. Usługi świadczone są na rzecz osób prywatnych (które we własnym zakresie odbywają zajęcia sportowe), podmiotów gospodarczych (które finansują zajęcia sportowe dla własnych pracowników) oraz Klubów Sportowych (na potrzeby odbywania treningów). Świadczone usługi najmu Szkoła zaklasyfikowała wg PKWiU do grupowania 70.20.12-00.00 „Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek". Powyższe usługi nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług i w przepisach wykonawczych ani jako zwolnione, ani też jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT, dlatego też, o ile zastosowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wg PKWiU jest prawidłowa, opodatkowane są stawką 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowania.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: