Drukuj

Czy firma świadcząca usługi transporowe na terenie Unii Europejskiej może dokonać refakturowania kosztów związanych z ekspoatacją ciągników dzierżawionych i kosztów związanych z opłatami za drogi, ponoszonymi przez właściciela pojazdu?

W dniu 11.03.2005r., do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli wpłynął wniosek (uzupełniony pismami z dnia 14.04.2005r.) o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Jednostka zwróciła się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi transportu na terenie państw Unii Europejskiej, a także poza granicami kraju, na które zawarła umowy.
Z zawartych umów wynika, że koszty eksploatacyjne i opłaty za drogi lądowe ponosi właściciel pojazdu. W celu wyeliminowania zakupów i opłat za drogi za gotówkę Spółka zawarła umowę z firmą X i Y na obsługę w/w zakupów za pomocą kart płatniczych.
Firma X obciąża przedmiotową Spółkę fakturą VAT za zakupy dokonane w kraju.
Zdaniem podatnika w związku z tym, że koszty związane z eksploatacją ciągników dzierżawionych i opłaty za drogi ponosi właściciel pojazdu Spółka winna dokonywać refakturowania zakupów fakturowanych przez firmę X.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy informuje iż: przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują refakturowania, jednak w praktyce przyjmuje się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:

  • przedmiotem refakturowania są usługi,
  • z usług nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura,
  • sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, bez marży narzuconej przez odsprzedającego,
  • podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT (bądź też stosuje zwolnienie od podatku), która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę,
  • w umowie między kontrahentami powinno być zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.


A zatem należy stwierdzić, iż „refakturowanie" usług oznacza bowiem nic innego, jak „fakturowanie" usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej.
Zatem zgodnie z powyższym Wasza Spółka w sposób właściwy dokonuje refakturowania zakupów fakturowanych przez firmę X.

Podobne interpretacje: