Interpretacje w temacie: Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, zakwalifikowania i opodatkowania danej czynności jako usługi spedycyjnej i opodatkowania wg stawki 0 %.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem admin ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów nieoclonych zakupionych ze składu celnego w Holandii kontrahentowi z Unii Europejskiej,

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2005r., (data wpływu do tut. organu 29.09.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów nieoclo ...

Czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie?

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art.19 ust.7-9, art.29 ust.13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz 535 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Czy kwota tymczasowego cła antydumpingowego wchodzi do podstawy wyliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2006 roku, uzupełnionego w dniu 31 sierpnia 2006roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zak ...

Czy w przypadku przywiezienia towarów bezpośrednio z Ukrainy do Polski zamówionych w firmie duńskiej, która zakupiła je przez inną firmę duńską w Ukrainie będzie wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, czy importem oraz czy zapłacony podatek VAT jest podatkiem, który można odliczyć?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXXXX z siedzibą w XXXXX z dnia 16 listopada 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 24.01.2005r. (data wpływu 30.01.2005r), o udzielen ...


Prawo do odliczania podatku naliczonego przy imporcie towarów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 18 sierpnia 2006 r. stanowisko Strony dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy imporcie towarów - uznaje za prawidłowe. Pismem z dnia 18 sierpnia 2006 ...

Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu postanowieniem z dnia 10 maja 2007r. Nr 1401/PH-I/006/14-90/07/EN w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dni ...

W imporcie towarów, kiedy ilość jest mniejsza niż w głoszeniu celnym nie należy występować do Naczelnika UC o wydanie korygującej decyzji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W imporcie towarów, kiedy ilość jest mniejsza niż w głoszeniu celnym nie należy występować do Naczelnika UC o wydanie korygującej decyzji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 70 ms