Drukuj

Czy w przypadku pobierania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się na terenie Powiatu, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat, czy Starosta Powiatu reprezentujący Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast w świetle art. 15 ust. 6 cytowanej ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tym samym organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku VAT występować mogą w dwoistym charakterze:

  1. podmiotów nie będących podatnikami VAT, gdy realizują zadania, w oparciu o reżim publicznoprawny nałożony na nich przepisami prawa oraz
  2. podatników VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy stanowi, iż zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości, udostępnianie z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności.

Przy realizacji czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa starosta jest podatnikiem tego podatku, a realizowane przez ten podmiot odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług, podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wynika z tego, że Starosta Powiatowy oddając grunty w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej i pobierając z tego tytułu opłaty wykonuje usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem zobligowany jest, do uzyskania własnego numeru identyfikacji podatkowej. Oznacza to, że powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli przekroczy wymagany obrót (10.000 EURO) i rozliczać się z podatku, posługując się numerem NIP jemu nadanym.

Podobne interpretacje: