Drukuj

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności pomocniczej finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej o numerze PKD 67.13 Z oraz powstanie przy w/w usługach obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2004r. (uzupełnione w dniach 27 lutego 2004r. i 17 marca 2004r.) w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności pomocniczej finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej o numerze PKD 67.13 Z

W przedmiotowym piśmie Podatniczka powołała się na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1995r. Nr 154, poz. 797), które obowiązywały w okresie od dnia 01 lutego 1996r. do dnia 01 stycznia 1998r. i na podstawie których zgodnie z § 73 pkt 5 lit. a od 1 lutego 1996r. zostały zwolnione od podatku od towarów i usług prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Usługi w zakresie finansów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w zakresie przedmiotowym pytania - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, usługami są usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że prowadzona działalność zarejestrowana jest pod nazwą ”Doradztwo finansowe” i w zaświadczeniu REGON oraz w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej sklasyfikowano ją jako działalność pomocniczą, gdzie indziej nie sklasyfikowaną z nr PKD 6713.

Zgodnie z przepisem § 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku od towarów i usług prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.

W piśmie z dnia 17.03.2004r. Podatniczka określiła, iż wykonuje usługi które posiadają symbol PKWiU 67.13.10 –00.90.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do powołanej ustawy o VAT zwolnieniu podlegają usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane pod symbolem PKWiU Sekcja J ex (65-67) z wyłączeniem:
- działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
- usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,
- usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20).

W związku z powyższym, usługi świadczone przez podatnika, zgodnie z oświadczeniem, mające symbol PKWiU 67.13.10 – 00.90 podlegają, zgodnie z pozycją numer 9 załącznika nr 2 do powołanej ustawy o VAT - zwolnieniu z podatku od towarów i usług a ponadto, na podstawie przepisu § 67 ust.1 pkt 5 rozporządzenia zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związane ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego wymienionych w pkt 9 załącznika numer 2 do ustawy o VAT.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż w myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust.1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 EURO.

Stosownie zaś do ust. 3 powołanego powyżej art. 14 ustawy jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.

Końcowo tutejszy organ podatkowy informuje, iż z dniem 1 maja 2004r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)

Podobne interpretacje: