Drukuj

Czy usługi w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzycznych (które to czynności są działaniem twórczym stanowiącym przedmiot prawa autorskiego, wynagradzanym w postaci honorariów autorskich i tantiem) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu .07.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia .07.2005 r. i .09.2005 r., dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzycznych - informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 07.2005 r., uzupełnionego pismami z dnia .07.2005 r. i .09.2005 r., stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy Pani usługi w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzycznych, które to czynności są działaniem twórczym stanowiącym przedmiot prawa autorskiego, wynagradzanym w postaci honorariów autorskich i tantiem. Z tytułu wykonywania tych czynności związana jest Pani ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W związku z powyższym zwraca się Pani z zapytaniem, czy usługi te mają być traktowane jako podlegająca opodatkowaniu czy też nie w świetle art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie działalności gospodarczej stosownie do postanowień zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, (...), również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Przepis ten stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 15 ust. 3a ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie i stwierdzam, iż usługi w zakresie reżyserii nagrań i opracowań muzycznych - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 w/w ustawy). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: