Drukuj

dot. podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących (interpretacja wydana w dniu 15 lipca 2008r. nr IP-PP2-443-674/08-2/AZ została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2009r. sygn. akt III SA/Wa 2927/08 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) nakładają na Wnioskodawcę obowiązek stosowania kas rejestrujących do ewidencji obrotu i kwot podatku VAT należnego we wszystkich komórkach organizacyjnych dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Na stacjach paliw należących do Spółki zainstalowanych jest około 3300 kas rejestrujących. W sytuacji gdy większość stacji paliw pracuje w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu, a okres używalności kas ograniczony jest ilością (1860) możliwych do zapisania raportów dobowych w ich modułach fiskalnych, oznacza w praktyce, że po pięcioletnim okresie pracy kasy na stacji paliw musi zostać wymieniony w niej moduł fiskalny.

W przypadku Spółki zapełnienie się modułu fiskalnego kasy jest równoznaczne z wycofaniem kasy z dalszego użytkowania. Spowodowane to jest przez dwa czynniki: ekonomiczny i techniczny.

Po pierwsze, w przypadku użytkowanych przez Spółkę drukarek fiskalnych wymiana modułu fiskalnego to koszt rzędu 50% wartości nowej drukarki. Po drugie, zużycie techniczne części mechanicznych kasy w znaczący sposób zwiększa jej awaryjność. W tej sytuacji realne staje się zagrożenie, że po wymianie modułu fiskalnego kasy będziemy zmuszeni do wycofania jej z eksploatacji z przyczyn technicznych przed kolejnym zapełnieniem modułu fiskalnego.

Pięcioletnie i starsze kasy nie spełniają warunków technicznych umożliwiających bezkonfliktową współpracę z najnowszą wersją systemu sprzedaży stosowanego na stacjach paliw Spółki. Warunki rynkowe zmuszają Spółkę do ciągłego wprowadzania nowych rozwiązań zarówno w oprogramowaniu, jak i w urządzeniach współpracujących z systemami sprzedaży.

Po wycofaniu kasy z eksploatacji zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.) dokonywany jest odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, zamykający tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym, w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół.

Tak sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka zwraca się z pytaniem, czy w sytuacji opisanej powyżej po otrzymaniu decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wykreśleniu kasy z ewidencji urzędu można przekazać ją do utylizacji bez konieczności odesłania jej do serwisu centralnego producenta celem demontażu modułu fiskalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji Spółka nie ma obowiązku odsyłania kasy do producenta celem demontażu modułu fiskalnego. Dokonując zamknięcia pracy kasy w trybie fiskalnym w obecności pracownika urzędu skarbowego w myśl zapisów zawartych w § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.) oraz załącznika nr 4 do rozporządzenia spełniony został warunek będący podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu.

Kasa, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym nadal pozostaje własnością Spółki i nie może tu mieć zastosowania przepis § 5 ust 9 wyżej wskazanego rozporządzenia, gdyż Spółka nie dokonuje wymiany pamięci fiskalnej. Kasa do utylizacji przekazana zostaje dopiero po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu jej z ewidencji urzędu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast warunki stosowania tych kas przez podatników określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.).

W złożonym wniosku Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy po wykreśleniu kasy fiskalnej z ewidencji urzędu można przekazać ją do utylizacji bez konieczności odesłania jej do serwisu centralnego producenta celem demontażu modułu fiskalnego.

Zgodnie z § 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy. Natomiast w myśl § 1 pkt 9 pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na podstawie § 5 ust 8 w/w rozporządzenia Ministra Finansów zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia (a mianowicie sporządzenia protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej).

Zgodnie z § 5 ust 9 cyt. rozporządzenia pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w sytuacji gdy Jednostka zaprzestała używać kasy, po dokonaniu z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz sporządzeniu na tę okoliczność protokołu, a tym samym kończąc pracę kasy w trybie fiskalnym - nie ma ona obowiązku wymontowania pamięci fiskalnej i odesłania jej do producenta.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1Maja 10,09-402 Płock.

Podobne interpretacje: