Drukuj

Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności usługowej związanej z produkcją filmów realizowanej na nośnikach CD, DVD.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 5 października 2009 roku został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wideofilmowania, polegającą na rejestracji obrazu i dźwięku wydarzeń z życia rodzinnego, społecznego i kulturalnego dla osób prywatnych, firm i urzędów (domy kultury, samorządy). Zarejestrowane w ten sposób wydarzenia po dalszej, cyfrowej obróbce, czyli postprodukcji, trafią do klienta na wybranym przez niego nośniku (kaseta cyfrowa, płyta dvd, dysk lub karta pamięci). Na nośnikach tych nie zamierza Pani zarabiać. Będą one służyły jedynie do fizycznego przekazania zamówionej usługi.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy w momencie rozpoczęcia działalności zobowiązana Pani jest do posiadania kasy rejestrującej... Kiedy ewentualnie taka konieczność wystąpi...


Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotem prowadzonej działalności nie będzie handel nagranymi płytami DVD czy kasetami, a nośniki te będą jedynie służyły w celu dostarczenia do klienta zamówionej zrealizowanej usługi wideofilmowania, nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej już od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek taki wystąpi po przekroczeniu kwot 20.000 zł i 40.000 zł w odpowiednich okresach i w odniesieniu do odpowiednich kontrahentów.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 4).

Natomiast zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników rozpoczynających sprzedaż w 2009 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Jak wynika z § 4 ust.1 pkt 7 powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których wyżej mowa, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kast wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani prowadzić działalność w zakresie wideofilmowania, polegającą na rejestracji obrazu i dźwięku wydarzeń z życia rodzinnego, społecznego i kulturalnego między innymi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zarejestrowane w ten sposób wydarzenia po dalszej, cyfrowej obróbce, czyli postprodukcji, trafią do klienta na wybranym przez niego nośniku (kaseta cyfrowa, płyta DVD, dysk lub karta pamięci). Na nośnikach tych nie zamierza Pani zarabiać. Będą one służyły jedynie do fizycznego przekazania zamówionej usługi.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż wyłączenie ze zwolnień wynikające § 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie ma w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów tylko przy dostawie ww. towarów, a nie przy świadczeniu usług.

Reasumując stwierdzić należy, iż prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług wideofilmowania, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przekroczenia kwoty obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 20.000 zł, zwolnienie straci moc w dniu przekroczenia tej kwoty.

Należy zauważyć, iż aktualnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 r. Stąd nie jest możliwe stwierdzenie, na jakich zasadach Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w kolejnych latach.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: