Drukuj

Pyt. dotyczy przekazania kasy rejestrującej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonków ale zarejestrowanego na jednego z małżonków w nowo powstałą spółkę cywilną

Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że od 12 kwietnia 1991 r. prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do celów podatku od towarów i usług zarejestrowana jest Pani (...). Drugi małżonek jest osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności żony. W zakresie podatku dochodowego oboje małżonkowie składają deklaracje PIT-5. W przyszłości małżonkowie zamierzają dokonać zmiany prawnej swojej działalności i prowadzić ją jako spółka cywilna, której wspólnikami będą obydwoje małżonkowie. Zatem będzie to kontynuacja działalności gospodarczej w nowej postaci – spółki cywilnej.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że kasa fiskalna po zmianie w parametrach kasy numeru NIP na nowy numer NIP nadany spółce cywilnej, będzie mogła być nadal użytkowana w spółce cywilnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to wymaga uzupełnienia.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

  • art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm),
  • art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535),
  • § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

W myśl przepisu art. 93a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. Przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. Przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej.

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Stosownie do § 2 powołanego art. 93 a przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do spółek niemających osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (art. 93 a § 2 pkt 2).

Wobec powyższego w przypadku gdy małżonkowie wnoszą do spółki cywilnej przedsiębiorstwo, to zaistnieje przesłanka do powstania następstwa prawnego (tj. nowo powstała spółka wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu). Zawiązanie spółki cywilnej spowoduje jednocześnie obowiązek rejestracji nowego podmiotu powstającego w sferze prawa podatkowego, który stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług (zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) oraz któremu zostanie nadany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego nowy numer NIP.

W związku ze zmianą numeru identyfikacji podatkowej NIP użytkownika kasy fiskalnej podatnik winien dokonać wymiany modułu fiskalnego kasy. Stosownie do przepisów § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz.948 ze zm.) powyższa zmiana wymaga dokonania czynności odczytania zawartości pamięci kasy oraz wyrejestrowania z rejestru kas w tut. Urzędzie.

Podobne interpretacje: