Drukuj

W jakim wypadku można odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na nabycie kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami oraz ewentualny zwrot tej ulgi z chwilą zaprzestania ewidencjonowania. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej dla usług obsługi pojazdów mechanicznych – wykonywanych sporadycznie, oprócz usług przewozu osób i ładunków taksówkami w przypadku nie przekroczenia kwoty obrotu 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r. wyjaśnia:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy między innymi usługi przewozu osób taksówką. Podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami mają obowiązek zainstalowania kas rejestrujących najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z przepisem § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.). Po tej dacie posiadanie tych urządzeń będzie bezwzględnie wymagane.

Instalowane urządzenia rejestrujące muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948), tj. posiadać decyzje Ministra Finansów potwierdzającą spełnienie tych kryteriów i warunków technicznych. Podatnicy, którzy w obowiązującym terminie rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących mają prawo, zgodnie z art. 29 ust. 2 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej w treści „ustawą" do odliczenia od podatku należnego części kwoty wydatkowanej na nabycie kas rejestrujących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym (Dz. U. Nr 50, poz. 425) limity zwrotu kwot ustalone zostały na poziomie:

- 61% ceny zakupu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym (bez podatku od towarów i usług) - dla urządzenia w pełni zintegrowanego,

- 79% ceny zakupu kasy (bez podatku od towarów i usług) - w przypadku kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym połączonej z taksometrem przez system złącza zabezpieczającego przed ingerencją użytkownika lub osób trzecich.

Limit odliczeń, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 2.500 PLN.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż - w przypadku podatników płacących podatek od towarów i usług - odliczenie powyższe może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku „małych" podatników odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą (§ 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23.12.2002 r.). Kwota dokonanego w danym miesiącu lub kwartale w przypadku małych podatników odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2 a ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2 b ustawy, z tym, że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (§ 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23.12.2002 r.). Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania (§ 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23.12.2002 r.).

Jeżeli jest Pan podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy i jednocześnie świadczy Pan usługi przewozu osób taksówką, zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, to w tym przypadku zwrot kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej - pod warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie - następuje nie wcześniej niż po upływie 25 dni od dnia dokonania fiskalizacji kasy, w rozumieniu § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. Ponadto informuje się, iż w myśl § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. podatnicy obowiązani są do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami, wraz z powyższym zgłoszeniem, składając wniosek o wypłatę kwoty zwrotu z tytułu zakupu kas, dołączają:

1) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,
2) dane określające adres i nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacj kasy
3) numer licencyjny na wykonywanie transportu drogowego taksówką
4) numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę
5) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy
6) informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu (§ 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23.12.2002 r. )

Zapis § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących stanowi, iż podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
1) zaprzestaną ich używania,
2) zaprzestaną działalności,
3) nastąpi otwarcie likwidacji,
4) zostanie ogłoszona upadłość,
5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans)
6) nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Uwzględniając powyższe w przypadku zaprzestania działalności (bez względu na przyczynę) w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na jej zakup. Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku, gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży. Zatem w przypadku kradzieży lub uszkodzenia kasy rejestrującej i braku kasy rezerwowej podatnik nie może świadczyć usług przewozu osób. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. - do dnia 31 grudnia 2004r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 (tj. sprzedaży towarów i świadczenia usług w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000,00 zł. i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania. Zatem obroty i podatek należny z działalności w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych nie będą ewidencjonowane przy użyciu kasy fiskalnej do czasu osiągnięcia obrotu 40.000,00 zł. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, przy czym do ustalenia kwoty obrotu należy uwzględnić zarówno wartość sprzedaży opodatkowanej (obsługa pojazdów mechanicznych) jak i zwolnionej od podatku (przewóz osób taksówką).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku VAT - zwalnia się od podatku od towarów i usług podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie 10.000,00 Euro (tj. 40.900,00 zł. za 2002 r., 45.700,00 zł. za 2003 r.), przy czym do ustalenia wartości sprzedaży należy uwzględnić również zarówno wartość sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej od podatku. Z powyższego wynika, iż powstanie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami nie jest tożsame z obowiązkiem zarejestrowania się jako podatnika podatku VAT, gdyż w przypadku nieprzekroczenia kwot, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika i aktualny stan prawny.

Podobne interpretacje: