Drukuj

Czy można prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch miejscach prowadzenia działalności?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 26 listopada 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego na targowisku przygranicznym.Są to dwa kontenery blaszane położone od siebie w odległości 40 metrów. Podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jedna z kas rejestrujących uległa awarii i w związku z tym podatnik zwraca się z zapytaniem, czy może ewidencjonować sprzedaż za pomocą jednej kasy ze względu na bliskie położenie punktów handlowych, które sam obsługuje. Podatnik wskazuje na wysokie koszty zakupu nowej kasy rejestrującej i stwierdza, iż w przypadku obowiązku jej zakupu, zlikwiduje działalność jednego punktu.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że może prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

  • art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),
  • § 4 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1 i 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948),
  • § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

W przypadku awarii kasy rejestrującej czyli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujące nie jest możliwa, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Przepisy o stosowaniu kas rejestrujących wskazują na obowiązek zgłoszenia przez podatnika miejsca użytkowania kas rejestrujących do ewidencjonowania tj. § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz § 5 ust.1, pkt 10 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Ponadto w myśl § 4 ust. 1, pkt 6, lit a powyższego, wymienionego jako drugiego rozporządzenia „(...) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby podatnika(...)”.

W stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika w zapytaniu, wynika że punkty prowadzonej sprzedaży są stałe – nie jest to handel obwoźny. Budzi wątpliwość również fakt, iż jak przedstawia to podatnik, sam obsługuje te dwa punkty sprzedaży. Wobec powyższego ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu jednej kasy rejestrującej stanowiłoby naruszenie ww. przepisów prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: