Drukuj

Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję:

Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu specjalnym zainstalowanych w taksówkach.
Z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas (Dz. U. Nr 108, poz. 948) wynika, że podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani do wykonywania przeglądu technicznego kasy o zastosowaniu specjalnym przez właściwy serwis nie rzadziej niż w terminach wymaganych, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla taksometrów.
Odrębne przepisy dla taksometrów reguluje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 czerwca 2003r. opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 108, poz. 1014 w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.
Zgodnie z § 49 cyt. rozporządzenia świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru jest ważne przez czas nieokreślony, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.
Świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w tym rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.
Jak z powyższych przepisów wynika, w przypadku gdy zainstalowany w Pana taksówce taksometr spełnia określone powyżej wymagania i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające, to świadectwo legalizacji ważne jest w w/w określonych terminach.Dodatkowo informuję, że w kwestii interpretacji cytowanych przepisów należy się zwrócić do właściwego miejscowo organu administracji miar.

Podobne interpretacje: