Drukuj

Czy błędne ufiskalnienie kasy rejestrującej tj. błędnie wprowadzony NIP i ufiskalnienie kasy jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, pozbawiło Podatnika prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujące?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 stycznia 2004 r., nr I-PP/441-1-1/04/MC o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b §2 cyt. ustawy dokonuje zmiany ww. informacji.

W przedmiotowych pismach zwraca się Pan z zapytaniem czy przysługuje Panu ulga z tytułu terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej w przypadku, gdy serwisant popełnił błąd przy ufiskalnianiu kasy, tj. błędnie wprowadził NIP firmy i ufiskalnił kasę jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nie sprawdził Pan serwisanta, czy prawidłowo ufiskalnił kasę. Po sporządzeniu okresowego raportu miesięcznego biuro rachunkowe prowadzące dokumentację podatkową zwróciło uwagę, na błąd który popełnił serwisant. Według stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że nie dokonał Pan odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie art. 29 ust. 2b cytowanej ustawy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Szczegółowe zasady dokonywania odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonownia, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. Natomiast § 9 ust. 2 stanowi, że odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników. Powyższe warunki dot. stosowania kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1b w/w rozporządzenia kasy rejestrujące muszą zapisywać w pamięci fiskalnej numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP). Natomiast § 4 ust. 1 pkt 6 stanowi, że paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby podatnika,
b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
c) numer kolejny wydruku,
d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
e) nazwę towaru lub usługi,
f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
g) ilość i wartość sprzedaży,
h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,
i) wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
j) łączną kwotę podatku,
k) łączną kwotę należności,
l) kolejny numer paragonu fiskalnego,
m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
n) logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w pkt 6, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Ponadto § 5 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia nakłada na podatników, prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwłocznego zgłaszania serwisowi każdej nieprawidłowości w jej pracy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Podatnik nie wywiązał się należycie z ciążącego na nim obowiązku wynikającego z ww. przepisów dot. sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania zainstalowanej kasy rejestrującej, co skutkuje tym, iż dokonanie odliczenia o którym mowa w art. 29 ust. 2b ustawy o podatku od towarów i usług nie jest możliwe, bowiem odliczenie przysługuje tylko wówczas, gdy podatnik użytkuje kasy zgodnie z przepisami w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, a używanie do ewidencjonowania kasy rejestrującej z błędnie wprowadzonym NIP (nie będącym NIP-em podatnika) i ufiskalnienie kasy jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, narusza ww. przepisy dot. warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Odnosząc się do kwestii stosowania w przedmiotowej sprawie § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, organ podatkowy podziela stanowisko Podatnika zawarte w zapytaniu. W myśl § 9 ust. 3 podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
1. zaprzestaną ich używania,
2. zaprzestaną działalności,
3. nastąpi otwarcie likwidacji,
4. zostanie ogłoszona upadłość,
5. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
6. nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Cytowany powyżej przepis ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik dokonał odliczenia z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że podatnik nie dokonał przedmiotowego odliczenia, a zatem ww. przepis nie ma w tej sprawie zastosowania.

Odpowiedzi niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie oraz w opraciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: