Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 60.22.12-00.00. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w przypadku świadczenia takich usług?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek


postanawia


uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 30 grudnia 2004 roku za nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem działalności spółki jest reklama i doradztwo, a od grudnia 2004 roku także usługi wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą /PKWiU 60.22.12-00.00/. Zgodnie z przedstawionym załącznikiem działalność polegająca na wynajmowaniu samochodów z kierowcą została określona w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON jako "działalność taksówek osobowych" - sklasyfikowana pod symbolem PKD 60.22.Z. Usługi świadczone będą przy pomocy leasingowanych samochodów również na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności, co wiąże się z instalacją kas fiskalnych. Stoją Państwo na stanowisku, że miejscem sprzedaży i świadczenia usług będą samochody, a ponadto uważają Państwo, iż § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U.234 poz. 1971 z późn.zm./ nie dotyczy Państwa działalności.

W związku z powyższym w celu ustalenia obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej istotne jest rozstrzygnięcie, czy podejmowany przez Spółkę rodzaj działalności stanowi "usługę przewozu osób taksówką osobową".

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwolniono na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania (m.in. ze względu na wysokość osiąganych obrotów).

Jednak w myśl § 2 pkt 2 i § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia - od dnia 1 stycznia 2004 r. zwolnień od ewidencjonowania bez względu na wysokość osiągniętego obrotu nie stosuje się przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. W art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) - taksówka osobowa została zdefiniowana jako "pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą, oraz ich bagażu podręcznego".
Zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym świadczenie usług taksówkowych wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, natomiast wynajem samochodu osobowego z kierowcą nie wymaga tego rodzaju licencji. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wyodrębniono osobne grupowania: "usługi taksówek osobowych" - PKWiU 60.22.11, oraz "usługi w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą" - PKWiU 60.22.12.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty tutejszy organ podatkowy uznaje, że usługa wynajmowania samochodu osobowego z kierowcą nie stanowi usługi "przewozu osób taksówką osobową" wymienionej w § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W związku z powyższym w przypadku świadczenia takich usług obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas powstanie na zasadach określonych w § 3 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. 173 poz. 2706/ tj. po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności o której mowa w wyżej cytowanym art. 111 ust. 1 ustawy. Tryb zwrotu i odliczenia z tytułu zakupu kas fiskalnych regulują przepisy zawarte w § 7 i 8 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy VAT za miejsce sprzedaży wyżej opisanych usług uznać należy miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: