Drukuj

Czy podatnik, który ufiskalnił kasy i rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przed powstaniem obowiązku podatkowego w tym zakresie oraz również przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania złożył wymagane przepisem § 9 ust. 1 rozp. o VAT pisemne oświadczenie, ma prawo do odliczenia od podatku kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% ceny jej zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Stosownie natomiast do przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania.

W przedmiotowej sprawie podatnik rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących w dniu 01.04.2003 r., zaś oświadczenie, o którym mowa w cytowanym § 9 ust. 1 rozporządzenia zostało złożone w urzędzie skarbowym w dniu 03.04.2003 r., tj. po dniu rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących. Termin 03.04.2003 r. nie był dla Podatnika terminem obligatoryjnym do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej, bowiem rozpoczynając w danym roku podatkowym wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług podatnik korzystał, w świetle § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ze zwolnienia z ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. Jak wskazuje podatnik w przedmiotowym wniosku, przekroczenie powyższej kwoty nastąpiło w dniu 05.04.2003 r.

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż podatnik ufiskalnił kasy i rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przed powstaniem obowiązku prawnego w tym zakresie - również przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania złożył wymagane w/w przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia pisemne oświadczenie – tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż zostały wypełnione przesłanki uprawniające do odliczenia od podatku kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Podobne interpretacje: