Drukuj

Kto powinien przechowywać wycofane z obiegu kasy rejestrujące?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2004 r. z zakresu kas rejestrujących (doręczone w dniu 22.12.2004 r.), uzupełnione następnie w dniu 20.01.2005 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31.12.2004 r. - wyjaśnia, co następuje:

Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Na skutek zapełnienia pamięci fiskalnej kas rejestrujących użytkowanych od 1995 r. kasy te zostały wycofane z użytkowania. Uprzednio podatnik dokonał stosownie do wymogów ustawowych odczytów pamięci fiskalnej w obecności przedstawiciela właściwego urzędu skarbowego oraz firmy serwisowej. Z treści zapytania wynika, że zarówno producent, jak i firma serwisowa odmawia przechowywania zlikwidowanych kas rejestrujących.

Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia kto powinien przechowywać wycofane z obiegu kasy rejestrujące. Podatnik stoi na stanowisku, że ma prawo do złomowania zlikwidowanych kas rejestrujących.

Odpowiadając na powyższe zapytanie tutejszy Urząd zauważa, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 , poz. 948 ze zm.) nie rozstrzygają poruszonego problemu.

Jedynie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia wynika, że pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie komisyjnie zniszczona. Przepisy nie regulują natomiast dalszego postępowania podatnika z kasą przeznaczoną do likwidacji. Wobec powyższego podatnik nie jest zmuszony do zniszczenia kas czy przekazywania ich komukolwiek. Wnioskodawca pomimo wycofania kas z użytkowania nadal dysponuje prawem do rozporządzania towarami, które zostały nabyte na jego rzecz.

W związku z powyższym podatnik może dokonać fizycznego zniszczenia nie użytkowanych kas rejestrujących.

Wobec powyższego Urząd potwierdza stanowisko Wnioskodawcy.

Podobne interpretacje: