Drukuj

Czy można sporządzić protokół anulowania sprzedaży i obniżyć podstawę opodatkowania na podstwie kopii paragonu fiskalnego, który został zapisany na rolce kasowej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.04.2005 r. (data wpływu: 12.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W złożonym piśmie wskazuje Pan, iż w jednym ze sklepów osoba obsługująca kasę fiskalną popełniła błąd przy wprowadzaniu ilości sprzedawanego towaru, co spowodowało powstanie różnicy obrotu w wysokości w kwocie 2.649,14 zł między faktycznie zrealizowaną transakcją, a sprzedażą wykazaną na paragonie. Kasjerka następnie obliczyła poprawną wartość za sprzedany towar nie wystawiając nowego paragonu, pobrała pieniądze, a oryginał paragonu wydała klientowi. Pana zdaniem wystarczającym byłoby sporządzenie protokołu anulowania sprzedaży i udokumentowanie go kopią zarejestrowanego paragonu na taśmie fiskalnej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje:
Kasy rejestrujące uniemożliwiają jakąkolwiek ingerencję podatnika w ich pamięć fiskalną. Brak możliwości korekty transakcji sprzedaży zakończonej wydrukiem dotyczy wprost jedynie zakazu korekty paragonu, nie oznacza to jednak możliwości korekty obrotu oraz podatku należnego. Skoro więc kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekta musi być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1994 r., nr PP7-7253/010/94, zaleca się prowadzenie tzw. „ewidencji korekt", w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu.
Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, iż ewidencja taka powinna zawierać co najmniej:
- nazwę podatnika, jego adres, adres punktu sprzedaży,
- numer NIP,
- logo i numer kasy fiskalnej,
- numer paragonu, który podlega korekcie,
- nazwę towaru,
- przyczynę dokonania korekty wraz z datą jej dokonania oraz poprzednią (błędną) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku,
- aktualną (po korekcie) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku.
Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.

W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: