Drukuj

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku zgłoszenia zakupu kilku kas po dniu rozpoczęcia ewidencjonowania?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 25.03.2002 r. podatnicy, którzy rozpoczęli w obowiązujących ich terminach ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mogli odliczyć od podatku od towarów i usług kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas w wysokości 50% jej ceny zakupu netto, nie więcej niż 2.500 zł.

Ustawą z dnia 15.02.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 19, poz. 185) wprowadzono istotną zmianę treści art. 29 ust. 2 b ustawy stanowiąc, iż podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że uprawnienie do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących przysługuje podatnikom przy zakupie każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Zgłoszenie to powinno być złożone w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania i należy podać w nim liczbę kas rejestrujących i miejsce (adres) ich używania do ewidencjonowania. Istotne jest więc uwzględnienie w oświadczeniu wszystkich kas rejestrujących, również rezerwowych.

Wobec faktu, że dniem rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących dla Podatnika był 10.02.1997 r., w wyniku nowelizacji ustawy Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia wydatku związanego z zakupem kas zainstalowanych w uruchomionych od 01.01.2004 r. punktach sprzedaży.

Podobne interpretacje: