Drukuj

Czy można dokonać rejestracji kasy fiskalnej w sytuacji gdy została zakupiona od innego podatnika który zaprzestał jej używania? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupionej nowej pamięci fiskalnej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje:

Kryteria i warunki techniczne jakie musi spełniać kasa rejestrująca dopuszczona do obrotu decyzją Ministra Finansów, określa § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

Jeżeli kasa zakupiona, po zainstalowaniu przez serwis nowego modułu fiskalnego będzie spełniała wymogi wynikające z w/w przepisów oraz dokonane zostanie zgłoszenie kasy zgodnie z § 5 ust. 10 , to w myśl z § 10 w/w rozporządzenia właściwy urząd skarbowy nada kasie numer ewidencyjny ( dokona rejestracji kasy).

Odnosząc się do możliwości odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu należy wskazać, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, (Dz.U. Nr 54, poz. 535)w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art.120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że Stronie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nowego modułu fiskalnego, w zakresie w jakim towar ten zostanie wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podobne interpretacje: