Drukuj

Czy wskutek likwidacji /przekształcenia/ samodzielnego oddziału, Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Stan faktyczny:


Przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą jako oddział samobilansujący od 1999r. W dniu 28.02.2001r. zainstalowano kasę rejestrującą. Od dnia 01.03.2001r. rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych korzystających z wczasów sezonowych w ośrodku wczasowym.Uchwałą Zarządu i postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17.10.2003r. samodzielny oddział został zlikwidowany /przekształcony/. Wszystkie prawa i obowiązki dotyczące samodzielnego oddziału przejęła Spółka z o. o. w Warszawie.Kasa rejestrująca będzie nadal wykorzystywana przez podmiot przejmujący, w tym samym celu.


Ocena prawna stanu faktycznego:


Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm./ podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Natomiast stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 powyżej cyt. ustawy za zgodą urzędu skarbowego podatnikami mogą być również zakłady /oddziały/ osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans.

Z treści zapytania wynika, iż na mocy art. 5 ust. 2 ustawy Oddział Gdańsk stanowił samodzielny oddział, który samodzielnie rozliczał się z podatku od towarów i usług posługując się odrębnym Numerem Identyfikacji Podatkowej.Zatem odrębność podmiotów nie ma w tym przypadku jedynie charakteru organizacyjnego.Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż uchwałą Zarządu nr 5/2003 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 17.10.2003r. sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa – Spółka z o. o. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla podmiotu Przedsiębiorstwo Spółka z o. o. Warszawa wykreślono Oddział Gdańsk.Ponadto w dniu 30.06.2003r. Podatnik złożył zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym VAT-Z.W zgłoszeniu tym Podatnik poinformował o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez oddział.Oddział ten został zlikwidowany, a jego majątek przejęła jednostka macierzysta – Spółka z o. o. w Warszawie.

Zatem stwierdzić należy, iż ani ustawa Ordynacja podatkowa ani też ustawa o podatku od towarów i usług nie przewidują sukcesji uprawnień podatkowych w przypadku likwidacji oddziału będącego samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy VAT podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do postanowień art.29 ust.2b ustawy VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny zakupu /bez podatku od towarów i usług/, nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 29 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy Minister Finansów wydał w dniu 29 listopada 1999r. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 98, poz.1143/, w którym w § 9 ust. 3 pkt 2 postanowił, iż podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności.Oznacza to, że podatnik, który zaprzestał działalności - bez względu na przyczyny - przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, obowiązany jest do zwrotu kwot odliczonych na zakup kas rejestrujących.

Zgodnie z dyspozycją określoną w § 9 ust. 5 cytowanego rozporządzenia obowiązek, o którym mowa w ust. 4, powstaje po upływie miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Wobec likwidacji oddziału Spółki stosownie do dyspozycji zawartej w § 9 ust. 3 pkt 2 powyżej cyt. rozporządzenia z uwagi na fakt, iż nie upłynął trzy letni okres użytkowania kasy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania powstał obowiązek zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Natomiast odnośnie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej wskazać należy, iż w myśl § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników /Dz. U. Nr 108, poz. 948/ podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie.

Jednakże kasa rejestrująca będzie mogła być wykorzystywana przez podmiot przejmujący po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym - po dokonaniu czynności określonych w załączniku nr 4 do powyżej cyt. rozporządzenia - stosownie do postanowień § 5 ust. 8 tego rozporządzenia oraz wymianie modułu fiskalnego kasy – urządzenia rejestrującego obrót i wyliczającego kwoty podatku należnego.

Podobne interpretacje: