Drukuj

W związku z nieterminowym zainstalowaniem kasy fiskalnej, na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o podatku VAT utraciłam prawo do odliczenia 30% podatku naliczonego od zakupu towarów i usług. W związku z moimi wątpliwościami co do interpretacji w/w art. 29 proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania: czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą 30% podatku naliczonego dotyczy zakupu tylko i wyłącznie tych towarów handlowych, których sprzedaż nastąpiła w danym miesiącu i wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej czy utrata prawa do odliczenia równowartości 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczy zakupu towarów handlowych wraz z pozostałymi kosztami

W odpowiedzi na pismo Pani z dnia 09.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Stosownie do art. 29 ust 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak wynika z Pani pisma, działalność gospodarczą rozpoczęła Pani w trakcie 2003r. i w miesiącu październiku przekroczyła Pani kwotę obrotu na rzecz osób fizycznych, o których wyżej mowa w wysokości 20.000,00 zł, a zatem w tym miesiącu powstał obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej. Kasa zainstalowana została dopiero w miesiącu grudniu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 29 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy "podatnicy naruszający obowiązek określony w ustępie 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestracyjnych, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Utraciła Pani zatem prawo do odliczenia 30% podatku naliczonego za okres od dnia prawnego momentu rozpoczęcia instalacji kas do dnia faktycznej instalacji.

Utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego odnosi się wyłącznie do zakupu towarów handlowych i usług, związanych ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (która podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących). Za zastosowaniem sankcji w takim zakresie w jakim podatnik naruszył obowiązek przemawia cała konstrukcja artykułu 29 w/w ustawy. Ustawodawca w ust. 1 tego artykułu wprowadził obowiązek ewidencji za pomocą kas rejestrujących obrotu oraz podatku należnego, natomiast ust. 2 art. 29 ustala sankcję za naruszenie tego obowiązku. Zatem zakres sankcji przewidzianej w art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, winien być adekwatny do zakresu naruszenia obowiązku przewidzianego w art. 29 ust. 1 tej ustawy.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwale siedmiu sędziów z dnia 16.11.1998r. sygn.akt FPS 7/98, w sentencji której stwierdzono: "Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT powoduje, że na podstawie art. 29 ust. 2 traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług tylko do tej części obrotu, która podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących".

Podobne interpretacje: