Drukuj

Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?

Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i dla ludności. Za wykonywane usługi dla podmiotów gospodarczych oraz na żądanie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych Podatnik wystawia faktury za wykonane naprawy, przeglądy, wymiany części określając kwotę usługi - bez wymieniania części zużytych do ich wykonania. Na uzyskane przychody ze sprzedaży usług dla odbiorców określonych w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawia dowody wewnętrzne. Do dnia złożenia wniosku Podatnik nie był zobowiązany do wprowadzenia i użytkowania kasy rejestrującej.

W tym stanie faktycznym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania;

czy prowadząc wskazaną działalność ma obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r.?

czy wprowadzając kasę w przypadku sprzedaży części, o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących , przed terminem dokonania dostawy towaru - zachowuje prawo do odliczenia, w związku z uznaniem, iż kasa została zainstalowana w obowiązującym terminie?

Zdaniem Wnioskodawcy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących we wskazanym § 4 pkt 4 dotyczy dostawy towarów, tj. rodzaju sprzedaży nie występującej u Podatnika, nie skutkuje zatem powstaniem obowiązku wprowadzenia kasy rejestrującej. Jeśli natomiast w przyszłości taka dostawa towarów miałaby wystąpić, to przed datą takiej sprzedaży powstałby obowiązek instalacji kasy, a fakt jej wprowadzenia do użytkowania w terminie późniejszym niż 1 września 2006 r. nie pozbawia Podatnika prawa do dokonania odliczeń.

Po rozpatrzeniu przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Stosownie natomiast do § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. Nr 51 poz. 375) zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3 nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie; silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3).

Wobec powyższych uregulowań, stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdzie Podatnik tylko świadczy usługi nie dokonując dostaw wyżej wskazanych towarów - wyłączenie ze zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących - nie ma zastosowania.Z kolei późniejsze (niż 1 września 2006 r.) rozpoczęcie ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej, o ile nastąpi przed pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - nie powoduje utraty prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, o którym mowa w art.111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z § 8 ust.2 cyt. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach. Jednak określenia "obowiązujący termin" nie można rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych przepisów dotyczących kas rejestrujących. Skoro Podatnik nie dokonuje sprzedaży, podlegającej ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej, to rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym terminie nastąpić może dopiero po wystąpieniu przesłanek obligujących do wprowadzenia kasy fiskalnej.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie uznał wyrażone we wniosku stanowisko za prawidłowe i w związku z tym postanowił jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie wskazuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia, jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Podobne interpretacje: