Drukuj

Czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04 września 2006 roku ( data wpływu:06.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawapodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnioskustanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 września 2006 roku wpłynął wniosek, w którym zwróciła się Pani z zapytaniem czy wykonywanie działalności w zakresie wideofilmowania obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej ?
Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pani działalność w zakresie wideofilmowania np.: wesel, komunii, studniówek. Finalnym produktem usługi jest nagranie uroczystości na pojedynczej kasecie wideo i płycie DVD. Natomiast nie zajmuje się Pani kopiowaniem oraz sprzedażą kaset wideo i płyt DVD, a wideo filmowanie jest Pani dodatkowym zajęciem, gdyż pracuje Pani w szkole jako nauczycielka.Według Pani stanowiska wykonywana działalność nie obliguje do rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie należy zauważyć, iż w art. 2 pkt 22 ustawy przez pojęcie sprzedaży rozumie się zarówno odpłatną dostawę towarów, jak i odpłatne świadczenie usług.
Katalog zwolnień od obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących( Dz. U. Nr 51, poz. 375 ).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się zobowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o którejmowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek podatkowy. Zwolnienie tojednak traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku 2006 przekroczenie kwotyobrotów 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalnościgospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formieindywidualnych gospodarstw rolnych ( § 3 ust. 5 rozporządzenia ).
Natomiast w przypadku rozpoczęcia przedmiotowej sprzedaży w 2006 r. zwalnia się podatników z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2006 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty ( § 3 ust.6 rozporządzenia ).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w Pani przypadku nie ma zastosowania § 4 pkt 7 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych obrotów przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego ( w tym również z licencją na użytkownika ): płyt CD,DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych ( w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotem Pani działalności jest świadczenie usług, a nie dostawa kaset wideo czy płyt DVD.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym oraz uwzględniając obowiązujący stan prawny, świadcząc wyłącznie usługi wideofilmowania jest Pani zwolniona do 31 grudnia 2006 r. z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej do momentu upływu dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku 2006 przekroczenie kwoty obrotów 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych ( a w przypadku rozpoczęcia działalności w 2006 r. do momentu przekroczenia obrotów w wysokości 20.000zł ).

Podobne interpretacje: