Drukuj

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług i wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) i pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług: w zakresie rozprowadzania wody, obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie, w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, sprzedaży lokali oraz opłat pobieranych za korzystanie z szaletu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 30 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług w zakresie rozprowadzania wody, obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie, w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, sprzedaży lokali oraz opłat pobieranych za korzystanie z szaletu.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W roku 2006 Jednostka prowadziła na rzecz osób fizycznych sprzedaż: towarów budowlanych, usług rozprowadzania wody (PKWiU 41), usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.3), usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów (PKWiU 90.0), usług parkingowych oraz usług wynajmu koparki i wynajmu ciągnika. Ponadto Spółka wykonywała czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją szaletu miejskiego będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy obejmujące m.in. pobieranie opłat od osób fizycznych za korzystanie z szaletu. W związku z wykonywaniem tych czynności, po zakończeniu miesiąca, zostaje wystawiona faktura dla właściciela szaletu obciążająca go poniesionymi przez Spółkę kosztami eksploatacji, natomiast pobierane od osób fizycznych opłaty za korzystanie szaletu przekazywane są na jego konto.

W związku z tym, iż sprzedaż towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, w obrotach ogółem przekroczyła w 2006 roku 70%, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Jednostka korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ze względu na fakt, iż w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku udział ten był niższy niż 70% od 1 września b.r. powstanie obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych, przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. uzupełniono opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje. Wykonywanie zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, w tym zarządzanie i utrzymanie szaletu miejskiego, Burmistrz Miasta i Gminy - wydanym zarządzeniem - zlecił wnioskodawcy. W ramach zleconego zadania Spółka wykonuje następujące czynności: utrzymuje czystość i porządek w szalecie i jego najbliższym otoczeniu, dba o wyposażenie szaletu (zwłaszcza o urządzenia sanitarne i techniczne), świadczy usługi związane z przeznaczeniem szaletu, zatrudnia osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie szaletu, pobiera opłaty za korzystanie z niego. W celu realizacji w/w czynności Jednostka dokonuje zakupów środków czystości, wyposażenia apteczki i innych rzeczy niezbędnych dla funkcjonowania szaletu. Ponadto w piśmie tym wskazano, iż opłaty pobierane za korzystanie z szaletu wykazywane są jako świadczenie usług opodatkowanych stawką 22% (Spółka nie wystąpiła do Urzędu Statystycznego o ich sklasyfikowanie). Sposób rozliczenia kosztów utrzymania szaletu pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą, nie jest określony we wskazanym wyżej zarządzeniu. W praktyce zwrotu poniesionych przez Jednostkę kosztów dokonuje Urząd Miasta i Gminy na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę, natomiast pobierane opłaty za korzystanie z szaletu, pomniejszone o 22% podatek VAT, przekazywane są na konto tego Urzędu.

Ponadto pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. uzupełniono opis zdarzenia przyszłego o informację, zgodnie z którą za wykonywanie czynności zleconych przez Urząd Miasta i Gminy, do miesięcznych kosztów utrzymania szaletu miejskiego Jednostka dolicza swoje wynagrodzenie w kwocie 200 zł.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w związku z obowiązkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących Spółka nadal nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej usług i czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie kas rejestrujących oraz opłat pobieranych za korzystanie z szaletu...


Zdaniem wnioskodawcy - pomimo obowiązku rozpoczęcia z dniem 1 września 2007 r. ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących – Jednostka zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług i czynności wymienionych w tym załączniku. Zwolnione z tego obowiązku są również opłaty pobierane od osób fizycznych za korzystanie z szaletu, ponieważ Spółka wykonuje usługę na rzecz Urzędu Miasta i Gminy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 116, poz. 804) określa: kryteria związane z wielkością obrotu wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych od ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących, wyłączenia ze zwolnienia od tego ewidencjonowania oraz czynności zwolnione z ww. obowiązku. I tak, w myśl § 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Wśród czynności wymienionych w tym załączniku mieszczą się m.in.:

  • w poz. 3 - usługi w zakresie rozprowadzania wody sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 41,
  • w poz. 16 - usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 70.3,
  • w poz. 27 - usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 90.0 tj. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
  • w poz. 36 – dostawa nieruchomości.

Jednocześnie należy wskazać, iż w grupowaniu PKWiU 90.0 mieszczą się m.in. „usługi w zakresie opróżniania szamb i dołów gnilnych” - PKWiU 90.01.12 obejmujące również usługi szaletów miejskich.

Analizując powyższe unormowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż pomimo ciążącego na Jednostce, od dnia 1 września 2007 roku, obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących, wskazane wyżej czynności, do dnia 31 grudnia 2007 r., obowiązkowi temu nie podlegają.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Podobne interpretacje: