Drukuj

Likwidacja działalności gospodarczej z zamiarem jej dalszego prowadzenie po roku, przy jednoczesnym pozostawaniu podatnikiem VAT z tytułu dzierżawy lokalu handlowego, nie jest podstawą do wyrejestrowania kasy fiskalnej i przeprowadzenia odczytu końcowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wyrejestrowania kasy rejestrującej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wyrejestrowania kasy rejestrującej. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o pytanie dotyczące przedstawionego zdarzenia przyszłego i własne stanowisko w sprawie, a także podpis Wnioskodawcy.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z drugą osobą zakupił część sklepu spożywczego. Po czterech latach, z powodów zdrowotnych przeszedł na rentę. W tym czasie sklep prowadzony był już jednak osobno, tzn. jeden rok prowadził go współwłaściciel, a przez kolejny Wnioskodawca. Obie osoby są podatnikami VAT, a swoją sprzedaż dokumentują przy pomocy osobnych kas fiskalnych.

W trakcie roku, w którym Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży towarów spożywczych w sklepie, wydzierżawia drugiej osobie swoją część sklepu i opłaca z tego tytułu podatek VAT, a na kasie fiskalnej nie dokumentuje żadnej sprzedaży.

Ponadto w roku tym Zainteresowany likwiduje swoją działalność gospodarczą, dokonuje poprzez serwis odczytu kasy fiskalnej (protokół w US itp.). Ma jednak wątpliwość, czy musi wymontowywać także moduł z kasy fiskalnej, co wiąże się z dużymi kosztami. Niezmienne bowiem pozostają warunki, tj.: miejsce prowadzenia działalności, asortyment, forma opodatkowania, REGON i NIP.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej (gdy Wnioskodawca pozostaje nadal czynnym podatnikiem VAT z tytułu dzierżawy sklepu), należy wyrejestrować kasę fiskalną i przeprowadzić odczyt końcowy kasy zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 948 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie należy wyrejestrowywać kasy fiskalnej i nie należy przeprowadzać jej odczytu końcowego zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów. Prowadzony najem lokalu handlowego w dalszym okresie roku podatkowego jest działalnością opodatkowaną na zasadach ogólnych i zobowiązuje Zainteresowanego do comiesięcznego i rocznego rozliczania się poprzez złożenie deklaracji VAT-7.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, określa, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warunki stosowania kas rejestrujących przez podatników określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 948 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.


Stosownie do § 5 ust. 8 rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Z przedstawionych informacji wynika, iż Wnioskodawca prowadzi dwa rodzaje działalności. Jeden to sprzedaż artykułów spożywczych, drugi dzierżawa części sklepu spożywczego. Z obu tych tytułów jest podatnikiem podatku VAT. Okresowo nie prowadzi sprzedaży towarów, wyrejestrowując działalność gospodarczą. Fakt ten jednak nie ma wpływu na rozliczenia w podatku VAT, gdyż z powodu dzierżawy sklepu prowadzone są nadal rozliczenia i składane deklaracje VAT-7. Zainteresowany nadal jest podatnikiem VAT. Mamy więc do czynienia z ciągłością podatkową.

Sprzedaż artykułów spożywczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, obliguje Zainteresowanego do ewidencjonowania jej za pomocą kasy fiskalnej. Okresowe przerwy w dokonywaniu tej sprzedaży nie są równoznaczne z zakończeniem pracy w trybie fiskalnym. Wnioskodawca ma bowiem zamiar dokonywać sprzedaży towarów handlowych po roku przerwy.

W związku z tym, należy przyjąć, że w przedmiotowej sytuacji nie ma obowiązku wyrejestrowywania kasy fiskalnej w momencie, gdy zaprzestaje czasowo jej wykorzystywania. Co za tym idzie, nie ma także obowiązku dokonywania czynności odczytu zawartości pamięci fiskalnej, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Czynności tych dokonuje się bowiem, w momencie zakończenia pracy w trybie fiskalnym. Dopiero po definitywnym zakończeniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, dokumentowanych przy użyciu kasy, podatnik ma obowiązek dokonania w obecności pracownika urzędu skarbowego oraz serwisanta odczytu modułu fiskalnego, czyli wykonania wydruku łącznego raportu fiskalnego dotyczącego okresu działania kasy.

Reasumując, jeżeli Zainteresowany likwiduje działalność gospodarczą, mając zamiar dalszego jej prowadzenia po roku i pozostaje czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu dzierżawy lokalu handlowego, nie ma obowiązku wyrejestrowywania kasy fiskalnej i przeprowadzania odczytu końcowego. W świetle ustawy i przepisów wykonawczych do niej, czynności tych należy dokonać kończąc pracę kasy w trybie fiskalnym i całkowitym zakończeniem sprzedaży na rzecz wskazanych podmiotów.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: