Drukuj

Czy wykonywane przez Prezesa Zarządu Spółki czynności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie, nie są traktowane jako działalność gospodarcza wykonywana samodzielnie, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Postanowienie

Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 13.10.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wykonywane przez Prezesa Zarządu Spółki czynności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie, nie są traktowane jako działalność gospodarcza wykonywana samodzielnie, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - za prawidłowe.

Uzasadnienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Składając wniosek, podatnik płatnik lub inkasent jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (art. 14a § 2). Wnioskiem z dnia 13.10.2005 r. uzupełnionym w dniu 8.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego) Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika: „W związku z występującymi, moim zdaniem, zapisami w umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem tworzącymi więzy prawne- stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT uważam, że usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych komisji i organów stanowiących osób prawnych.” W takim przypadku uważam, że zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o VAT czynności wykonywane przez członków zarządu nie uznaje się za „wykonywaną samodzielnie działalność” co w ogóle wyłącza je z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nawiązując do stworzonego stosunku prawnego pomiędzy zlecającym , a przyjmującym zlecenie zarządzania występuje relacja podległości z racji występowania Rady Nadzorczej, z którą to zarządzający zobowiązany jest konsultować i otrzymać zgodę na czynności zapisane w umowie o zarządzenie, umowę spółki i KSH. Czynności Prezesa Zarządu są zwolnione z VAT, jeżeli z tytułu wykonywanych czynności są związane ze zlecającym prawnymi więzami oraz co do – warunków wykonywania tych czynności, - wynagrodzenia, - odpowiedzialności zlecającego wynikających z występowania Rady Nadzorczej. ” W piśmie z dnia 8.11.2005r. Podatnik informuje, że skutki działań wobec osób trzecich zawsze będzie ponosić Spółka (zlecający wykonanie czynności).

Pytanie dotyczy kwestii: „Czy zawarta umowa o zarządzenie przedsiębiorstwem podlega ustawie o podatku od towarów i usług ?”

Stanowisko Podatnika: Wykonywane usługi nie podlegają opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego wyjaśnia, iż w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 w/w ustawy).

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 3 nie uznaje się natomiast czynności:

1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.);

2. (uchylony)

3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

A zatem w przypadku opisanym we wniosku Podatnika, spełniony jest przewidziany w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wymóg, by przychody z tytułu wykonywanych czynności były wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik we wniosku przedstawił również informacje, że pozostałe warunki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy są przez niego spełnione.

Odnosząc stan faktyczny do cytowanych wyżej przepisów przyjmując, że świadcząc na postawie zawartej umowy czynności jest Pan związany ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonywanie tych czynności wobec osób trzecich, należy stwierdzić, że w/w czynności wykonywane przez Pana na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Tutejszy organ podatkowy przypomina, iż nie poddaje ocenie załącznika (umowy) składanych przy wnioskach w zakresie udzielenia interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, natomiast udziela interpretacji w oparciu o przedstawiony wyczerpujący stan faktyczny przez podatnika.

Udzielona przez tut. organ interpretacja odnosi się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i została udzielona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie udzielanej odpowiedzi

Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniesione za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: