Drukuj

Czy Gmina będzie miała możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej?

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku IBI 7021/12/2005 z dnia 28 lipca 2005 r., który wpłynął w dniu 28 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 28 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Pismem z dnia 29 lipca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione 3 sierpnia 2005 r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku:
Gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta wraz z przyległymi czterema miejscowościami w obrębie jednej aglomeracji. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach wspólnego dla 11 gmin "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęży i Oławy" oraz będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Po zakończeniu budowy sieć kanalizacyjna (na podstawie art. 45 ustawy z 21.08.1998 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603) decyzją Burmistrza Miasta i Gminy zostanie przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej, będącemu jednostką budżetową Gminy. Zakład ten, jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej został powołany między innymi do prowadzenia komunalnej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i będzie świadczył usługi na rzecz osób trzecich, wystawiając faktury we własnym imieniu i uiszczając należny podatek VAT. Zakład Gospodarki Komunalnej w...... jest odrębnym od gminy podatnikiem podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym Gmina zwróciła się z zapytaniem, czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT przy realizowanej ww. inwestycji.
Zdaniem podatnika, art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) pozwala Gminie na odliczenie podatku naliczonego.
Oceniając stanowisko podatnika przedstawione we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że jest ono nieprawidłowe przy zachowaniu wszystkich warunków przedstawionego stanu faktycznego.
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Z treści tego zapisu wynika, że:
- prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom,
- Gmina jako organ władzy publicznej wykonująca zadania nałożone w szczególności ustawą o samorządzie gminnym nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o PTU podatnikiem podatku od towarów i usług. Status podatnika uzyskuje jedynie w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Zatem można odliczyć w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi tzn. następstwem, których jest określenie podatku należnego.
Z powyższych zapisów wynika, że jeżeli podatnik ponosi wydatki i nie są one związane ze sprzedażą opodatkowaną, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych zakupów.
Analizując przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ponieważ budowa kanalizacji jest jednym z zadań nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami i w tym zakresie gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, więc nie ma prawa do zwrotu podatku VAT związanego z realizowanymi inwestycjami.
A zatem Gminie nie przysługuje zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta wraz z czterema podległymi miejscowościami.
Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: