Interpretacje w temacie: Zwrot różnicy podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na podstawie art. 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które jako rozstrzygające o istocie sprawy, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 217 § 2 ordynacji podatkowej).

Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: Urząd Skarbowy w K. decyzją z dnia (...), nr (...), skierowaną do Spółki z o.o. "H." w Katowicach, przedłużył tej Spółce termin zwrotu na rachunek bankowy kwoty różnicy podatku wykazanej w pozycji 67 deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za listo ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 27.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...


Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 16.12.2002 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Firma „L.” S.A. zwróciła się z następującym pytaniem: „Czy zwrot bezpośredni dotyczący zakupów tow ...

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w nawiązaniu do uzupełnienia w dniu 19.03.2003 r. pisma z dnia 16.01.2003 r., znak: PP443/339/2002, w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 127) w art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od ...

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy zakupy finansowane są częściowo ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a częściowo ze środków własnych.

dot. informacji udzielonej przez Urząd pismem z dnia 18.08.2003 r. nr US.PP-1/443/1/122/000625/137/2003. W związku z ww. informacją Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prosi o poinformowanie Podatnika, iż w przypadku, gdy zakupy towarów i usług lub import towarów są finansowane w części z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnęj pomocy zagranicznej, o której mowa w § ...

Czy faktury zakupu które nie zostały w 100% zapłacone w związku z zatrzymaniem od 3 do 5% wartości netto lub brutto na poczet kaucji gwarancyjnej - stanowią podstawę do zwrotu bezpośredniego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki nr KF/2571/w/ ...

W sprawie limitu bezpośredniego zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Przepis art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ. U. Nr Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272) nakłada dodatkowe warunki, które podatnik musi spełnić, aby otrzymać bezpośredni zwrot podatku z urzędu skarbowego. Zgodnie z tym prze ...

Zwrot różnicy podatku dla zakładu pracy chronionej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 a ust. 1 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym w 2002 r.) prowadzącym zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej przysługiwało prawo w zakresie działania tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usłu ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na wydzierżawionym przez pana gruncie, którego wieczystym użytkownikiem jest spółdzielnia mieszkaniowa buduje pan pawilon handlowy ...

Generowanie strony w 19 ms