Drukuj

- w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 08.12.2003 r. (data wpływu do US 10.12.2003 r.) w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 920 ze zm.) wyjaśnia, co następuje.

Z przedstawionego przez Stronę, stanu faktycznego wynika, iż w pierwotnie złożonych deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług VAT-7 za poszczególne miesiące 2003 r., w których Spółka dokonuje sprzedaży eksportowej. Spółka nie mogła wykazać do zwrotu na rachunek bankowy całych kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających z rozliczeń podatku z uwagi na nie dopełnienie warunku wynikającego z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.). Nie były w całości uregulowane należności z faktur VAT zakupu wykazanych w tych deklaracjach. Aktualnie należności te są w całości uregulowane.
Spółka nie realizuje już sprzedaży eksportowej i jest zainteresowana uzyskaniem zwrotu stosunkowo dużej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej do przeniesienia za m-c X.2003 r., poprzez złożenie korekt deklaracji za poprzednie miesiące, w których sprzedaż eksportowa występowała.

Na podstawie art. 21 ust. 2a w/cyt. ustawy o VAT, kwota zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony.

Spółka skorzystała z powołanego przepisu, wykazując w deklaracjach pierwotnych nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w wysokości wynikającej z opłaconych faktur. Brak jest podstaw prawnych do korygownia deklaracji polegającej na zwiększeniu kwoty do zwrotu o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu, z których należność została uregulowana po złożeniu deklaracji pierwotnych.

Ordynacja podatkowa w art. 81a i 81 c wyszczególnia przypadki w których podatnik może dokonać korekt deklaracji. Przepisy te nie przewidują możliwości złożenia korekty w sytuacji przedstawionej w przedmiotowym piśmie Strony.

Reasumując, w świetle powołanych wyżej przepisów brak jest podstaw prawnych do złożenia deklaracji korygujących za poprzednie miesiące 2003 r., w których Strona zwiększyłaby jedynie kwotę do zwrotu w związku z uregulowaniem do dnia złożenia deklaracji korygujących należności wynikających z faktur zakupu.

Podobne interpretacje: