Drukuj

Podatnik pyta czy jeśli wyeksportowany przez niego towar powróci do kraju przed dniem dokonania przez urząd skarbowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 8 ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku, gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.Z treści ww. przepisu wynika, że obowiązek zwrotu urzędowi skarbowemu kwoty różnicy podatku w całości lub jego części, dotyczy wyłącznie takiego podatnika, który wykazał w deklaracji dla podatku od towarów i usług taki zwrot i go otrzymał. Ponadto z regulacji tej można wywieść, że nie należy zwracać otrzymanego zwrotu różnicy podatku lub jego części, jeśli wadliwy towar wróci do kraju przed jego otrzymaniem, a także jeśli wadliwy towar nie wróci do kraju.Skoro więc w zaistniałej u podatnika sytuacji nie wystąpiły przesłanki do jego zastosowania, a mianowicie nie otrzymał zwrotu różnicy podatku przed powrotem wyeksportowanego towaru do kraju, to w efekcie ten przepis nie będzie miał zastosowania, nawet wówczas gdy zwrot różnicy podatku nastąpiłby w terminie późniejszym. Wcześniejszy bowiem powrót towaru do kraju od otrzymania zwrotu różnicy towaru podatku nie wywołuje skutków podatkowych w postaci zwrotu różnicy podatku na gruncie ww. regulacji prawnej.

Podobne interpretacje: