Drukuj

Jak należy rozliczać sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej-znaków opłaty skarbowej, jeżeli obrotem jest ich wartość nominalna oraz czy jest to nadal według przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług-sprzedaż zwolniona ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności jak w świetle ustawy obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. należy rozliczać przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż znaków opłaty skarbowej, które są nabywane w banku na podstawie faktury VAT, a obrotem dla firmy jest ich wartość nominalna, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami są - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy - rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów rozumie się w myśl art. 7 ust. 1, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również inne czynności wymienione w tym przepisie.

Podstawą opodatkowania jest obrót, tj. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inne dopłaty o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usługi (art. 29 ust. 1 ustawy).

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu.

Ponadto podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o czym stanowi art. 111 ust. 1 ustawy.

Ostatnia nowelizacja § 5 ust. 5 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2002r. wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 85, poz. 798) stanowi, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Zatem, w świetle powyższych uregulowań obrotem ewidencjonowanym w kasie rejestrującej jest cała wartość nominalna znaków opłaty skarbowej, których sprzedaż zwolniona jest od podatku.

Podobne interpretacje: