Drukuj

Prawo do korzystania z ulgi z tytułu zakupu następnych kas fiskalnych nie zgłoszonych przez podatnika do urzędu.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 29 § 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również z zakresu handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Firma rozpoczynając działalność dobrowolnie weszła w proces fiskalizacji, a zatem weszła w obowiązki z tym procesem związane i ma prawo korzystać z przywilejów po spełnieniu warunków określonych literą prawa.
Zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.grudnia 2002 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są zobowiązani wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, zaś jak stanowi § 9 pkt 1 tego rozporządzenia dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.
Zgłaszając X kas, podatnik powinien zainstalować w pierwszym miesiącu 1/5 z X zgłoszonych kas i w pierwszym dniu kolejnego miesiąca w ilości nie mniejszej niż zainstalowanych w pierwszym miesiącu.
Powyższe rozporządzenie nie daje prawa podatnikom do skorzystania z ulg z tytułu zakupu kas rejestrujących przy otwieraniu nowych stanowisk kasowych.

Podobne interpretacje: