Drukuj

Czy w przypadku zmiany ceny wynikającej ze zmiany kursu EURO można wystawić fakturę korygującą (pierwotna faktura była wystawiona w PLN)? Czy w przypadku zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia można wystawić na to notę obciążeniową?

Urząd Skarbowy w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003r. (data wpływu 31.12.2003r.), uzupełnione pismem z dnia 03.02.2003r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) informuje, iż przepisy § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 określają przypadki wystawienia faktur korygujących, tj. wystawienie faktury korygującej jest skutkiem udzielenia rabatów określonych w art. 15 ust. 2 w/w ustawy, podwyższenia ceny po wystawieniu faktury, stwierdzeniu pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Opisany stan faktyczny uzasadnia twierdzenie, iż sprzedawca po wystawieniu faktur dokonuje podwyższenia ceny dostarczonych towarów stosownie do zmiany kursu EURO. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem, zmiana ceny może być dokonywana w drodze korekty faktury.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż w okresie 2001r. i wg oświadczenia w 2002r. w rozliczeniach między podmiotami stosowano zapisy porozumienia zgodnie z którym nabywca zobowiązany był do zapłacenia sprzedającemu należności wynikających z różnic kursowych w przypadku nieterminowego zapłacenia ceny. Kwota ta była swego rodzaju odszkodowaniem dla sprzedającego, a w związku z tym nie była ona zmianą ceny uprawniającej do korekty faktury.

Podobne interpretacje: