Drukuj

Czy gospodarstwo pomocnicze powołane przez organy władzy publicznej do wykonywania określonych zadań jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT, czy stanowi oddział, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 08.01.1993 r., czy po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. w sprawie wątpliwości Jednostki czy Ośrodek, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy nadal będzie posługiwał się nadanym numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Stosownie do art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Przez zakłady, oddziały, o których mowa w tym przepisie rozumie się podatników zarejestrowanych przed dniem 01.05.2004 r. na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.).

Z uwagi na to, że Ośrodek nie został zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług na podstawie ww. przepisu, do Jednostki nie mają zastosowania regulacje wynikające z art. 160 ust. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 11.03.2004 r. W związku z powyższym Ośrodek po dniu 01.05.2004 r. nadal będzie rozliczał się jako odrębny podatnik i będzie posługiwał się nadanym 12.03.1996 r. Numerem Identyfikacji Podatkowej.

Ponadto tut. Organ podatkowy informuje, że stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, obowiązującej od dnia 01.05.2004 r., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarówno z pisma jak i dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że Ośrodek świadczy usługi informatyczne na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, do czego został powołany przez organ władzy publicznej, tj. Wojewodę Olsztyńskiego. Zatem, w myśl powołanego wyżej przepisu, w zakresie zadań, o których mowa wyżej, Ośrodek nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: