Drukuj

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 02 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wydania plantatorowi należnych wysłodków jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 02 sierpnia 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z treści złożonego wniosku wynika, że po zakończeniu procesu ekstrakcji cukru, pozostaje pocięta i mokra masa buraczana, tzw. wysłodki. Stanowią one według przepisów ustawy o gospodarce odpadami odpad poprodukcyjny, który cukrownia ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować. Jeżeli wysłodki spełniają określone parametry w zakresie zawartości suchej masy, włókna i popiołu wówczas traktowane są jako pasza dla zwierząt.
Zgodnie z Umową Kontraktacyjną, Plantatorowi (po zakończeniu procesu przerobu przez cukrownię) przysługują bezpłatnie wysłodki odpowiadające masie dostarczonych buraków (tzw. wysłodki należne według przelicznika 0,25 tony wysłodków o suchej masie 20% na każdą tonę dostarczonych przez plantatora buraków). Do bezpłatnego wydania wysłodków należnych zobowiązują producentów cukru wymogi Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Punktu X Załącznika III wymienionego wyżej rozporządzenia postanawia:
?Umowy przewidują, że wytwórcy wykonają jedną lub kilka z następujących czynności w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków; gdy części takiej ilości podlegają innemu przetworzeniu, umowa powinna nakładać kilka z następujących obowiązków:
a)zwrot świeżych wysłodków z wolumenu buraków dostarczonych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład;
b)zwrot części takich wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład;
c)zwrot wysłodków wysuszonych sprzedawcy, loco zakład; w takim przypadku wytwórca może żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów suszenia;(...)"
Plantatorowi co do zasady nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych wysłodków. Ponadto uważa się, że plantator, który nie odbierze wysłodków w terminie określonym przez producenta - rezygnuje z wysłodków. Z mocy umowy kontraktacyjnej plantator nie ma również roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nieodebranych wysłodków, a cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków.
W związku z tym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
W opinii podatnika wysłodki należne plantatorowi należy zakwalifikować jako świadczenie dodatkowe przewidziane w art. 615 kc. Świadczenie to ma cechy ekwiwalentności (przysługuje jedynie za dostarczone buraki) zatem nie można uznać tej czynności za darowiznę lub inne nieodpłatne przysporzenie, które wymieniono w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zatem chociaż nieodpłatne wydanie wysłodków należnych nosi cechy przeniesienia prawa do rozporządzeniem towarów jak właściciel, nie jest darowizną, lecz swoistym świadczeniem dodatkowym, które nie spełnia przesłanek opodatkowania określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, podatnik uważa, że nieodpłatne wydanie wysłodków należnych w wykonaniu umowy kontraktacji nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zaprezentowane przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.
W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w zapytaniu Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 1 ustawy), rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów
Dostawą towarów, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1.przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2.wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Na podstawie art. 613. § 1. Kodeksu cywilnego, przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.
Świadczeniami dodatkowymi, stosownie do art. 615 Kc, ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1.zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2.pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3.premie pieniężne;
4.premie rzeczowe.
W opinii Podatnika nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należy zakwalifikować jako świadczenie dodatkowe przewidziane w art. 615 Kodeksu cywilnego.
Przyjmując tę klasyfikację za prawidłową stwierdzić należy, że wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, traktowane jako wypełnienie przez kontraktującego zobowiązania świadczenia dodatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako czynność niewymieniona w art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub jej uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: