Interpretacje w temacie: Kwota podatku w dokumencie sprzedaży

Ścieżka aktualnego tematu

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży.

Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstała na tle następującego stanu faktycznego. Izba Skarbowa w Olsztynie decyzjami z dnia 8 marca 2000 r. (nr ... i ...) utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika Ryszarda T. decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 1999 r ...

Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma zastosowanie wyłącznie do odpłatnego przekazywania towarów oraz świadczenia usług między zakładami (oddziałami) osoby prawnej samodzielnie sporządzającymi bilans. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do sytuacji faktycznych, w których osoba prawna przekazuje odpłatnie towary oraz świadczy usługi jednostce organizacyjnej stanowiącej zakład tej osoby prawnej samodzielnie sporządzający bilans.

Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 31 marca 2000 r., nr (...), określił Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów "D." Zakładowi Pracy Chronionej w K. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące kwiecień - grudzień 1998 r., zaległości podatkowe za wyżej wymieniony okres oraz odsetki za zwłokę od tych zaległości. Izba Skarbowa w Łodzi, decyzją z dnia 5 lipca 2000 r., nr (...) ...

Obliczenie zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR w sytuacji przekazania na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego części zapłaty za produkty rolne po dokonaniu potrąceń składek na ubezpieczenie innych należności.

Dotyczy: zapytania Spółki z dnia 07.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w sprawie odliczenia zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia: Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u naby ...

1. Wskazania właściwego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług, o których mowa w przedmiotowym zapytaniu tzn. czy jest nim Konsorcjum działające przez Partnera Wiodącego – Spółkę A. z siedzibą w Hiszpanii (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 z 1993 r., poz.50 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą o VAT”), czy też podatnikiem jest podmiot krajowy (zwany dalej „PPL”) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT ? 2.Czy w sytuacji gdy podatnikiem zobowiązanym do zapłaty należnego podatku z tytułu importu usług byłoby PPL, ma ono prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu importu usług ? 3. Czy Spółka A z siedzibą w Hiszpanii, będąc zarejestrowanym dla celów polskiego podatku od towarów i usług, może wystawiać faktury VAT jedynie w walucie „USD”, czy też powinien podać ekwiwalent w PLN ? 4. Czy jeżeli Spółka A z siedzibą w Hiszpanii, będąc zarejestrowanym dla celów polskiego podatku od towarów i usług, wystawi fakturę VAT jedynie w walucie „USD”, to PPL jako odbiorca tych usług ma prawo do odliczenia podatku należnego wykazanego na takiej fakturze ? 5. Jaki kurs wymiany walut należy przyjąć dla obliczenia należnego podatku od towarów i usług (wartość wykazana w USD) ?

Ad.1) i 2)Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz dokumentacji przedłożonej przy piśmie PPL z dnia 30.03.2004 r. wynika, iż wykonawcą rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie ma być „Konsorcjum” w skład którego wchodzą 3 podmioty tj.:Spółka A z siedzibą w Madrycie, Spółka B. z siedzibą w Warszawie i Spółka C z siedzibą w Madrycie. Ponieważ PPL nie określił sytuacji ...

Generowanie strony w 29 ms